Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Думки, ідеї та роздуми | Інформаційні технології — значення терміну. Погляд з точки зору наукових і державних стандартів

Інформаційні технології — значення терміну. Погляд з точки зору наукових і державних стандартів

Інтернет адреса: http://www.setlab.net/?view=what-is-IT

Що слід розуміти під терміном "інформаційні технології". Важливе питання з точки зору однойменної спеціальності 05.13.06. Інформаційні технології переживають постійний екстенсивний розвиток, тому вітчизняні науковці мають "тримати руку на пульсі" і відчувати зміни акцентів та гарячі точки досліджень у цій галузі.

Паспорт спеціальності 05.13.06. "Інформаційні технології"

Затвер. пост президії ВАК України від 14.06.07р. № 47-08/6

I.Формула спецiальностi


    Спеціальність охоплює теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; розроблення критеріїв оцінювання і методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення; дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.

II. Напрямки дослiджень
 1. Розроблення наукових і методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації і управління.
 2. Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів, що автоматизуються.
 3. Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій та завдань виробничого і організаційного управління в звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та використання нових інформаційних технологій.
 4. Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення і впровадження баз і сховищ даних, баз знань і систем комп'ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.
 5. Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення і впровадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем і мереж, включаючи системи комп'ютеризації освіти.
 6. Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для автоматизації функціональних завдань керування, аналізу і оцінювання ефективності автоматизованих систем переробки інформації та управління.
 7. Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп'ютерних систем і мереж із розподіленими базами даних та знань, зокрема комерційного призначення.
 8. Побудова інформаційних технологій для ефективного розроблення програмного забезпечення комп'ютерних мереж і систем розподіленої обробки даних.
 9. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю, класифікації, кодування та забезпечення достовірності інформації, а також для математичного моделювання похибок у трактах обміну даними в інформаційних телекомунікаційних мережах.
 10. Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об'єктно-орієнтоване, тощо) на підґрунті створення і застосування відповідних інформаційних технологій.
 11. Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій.
 12. Розроблення інформаційних технологій для побудови і впровадження: автоматизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп'ютерних систем електронного бізнесу.
 13. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв та архівів (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця, комп'ютерна бібліографія, системи автоматизованого імпорту документів, тощо).
 14. Розроблення й дослідження моделей і методів оцінювання якості і підвищення надійності, функціональної безпеки і живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для створення гарантоздатних автоматизованих систем переробки інформації та управління критичного застосування.
 15. Дослідження, розроблення і впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.
III. Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi.

   технічні науки.

Державні стандарти України, ДСТУ 35

ДСТУ 35 на офіційному сайті Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Лише список стандартів, не повнотекст. Доступно після реєстрації)

→ Пошук визначення терміну в держстандартах

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ — Технологічний процес, предметом перероблення й результатом якого є інформація
ДСТУ 2226-93. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ.Терміни та визначення

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ — Прийоми, способи та методи виконання функцій збирання, зберігання, оброблення, передавання та використання знань.
(ДСТУ 2481-94. IНТЕЛЕКТУАЛЬНI IНФОРМАЦIЙНІ ТЕХНОЛОГIЇ. Терміни та визначення)

ІНФОРМАЦІЯ:

 • Відомості про суб'єкти, об'єкти, явища та процеси
  (ДСТУ 3396.2-97. ТЕХНIЧНИЙ ЗАХИСТ IНФОРМАЦIЇ Терміни та визначення)
 • Знання, що розглядаються в аспекті комунікації
  (ДСТУ 2392-94. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ. Терміни та визначення)
 • Відомості про суб'єкти, об'єкти, явища та процеси.
  (ДСТУ 2226-93. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ.Терміни та визначення)
ЗНАННЯ:
 • Система єрархічно структурованих взаємозв'язаних даних разом з механізмом їх інтерпретації
  ДСТУ 2482-94. КОМП'ЮТЕРНI ТЕХНОЛОГIЇ НАВЧАННЯ.Терміни та визначення
 • Сукупність фактів, закономірностей, відношень та евристичних правил, що відображає рівень обізнаності з проблемами деяких предметних галузей
  ДСТУ 2481-94. IНТЕЛЕКТУАЛЬНI IНФОРМАЦIЙНІ ТЕХНОЛОГIЇ.Терміни та визначення
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (ДОКУМЕНТАЛІСТИКА) — Комунікаційна система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації
(ДСТУ 2392-94. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ. Терміни та визначення)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА (У ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ) — Система, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій за допомогою персоналу і комплексу засобів автоматизації
  ДСТУ 2941-94. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМ Термiни та визначення

  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА — Організаційно-технічна система, що складається із засобів автоматизації певного виду чи кількох видів діяльності людей та персоналу, що здійснює цю діяльність (ДСТУ 2226)

  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ — Автоматизована система, призначена для автоматизації процесів збирання та пересилання інформації про об'єкт керування, її перероблення та видачі керівних дій на об'єкт керування (ДСТУ 2226)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС — Частина промислового процесу, яка безпосередньо пов'язана із змінюванням фізико-хімічного стану, транспортуванням, зберіганням та контролюванням сировини, енергоносіїв, напівфабрикатів та готової продукції
  ДСТУ 3956-2000. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ В ПРОМИСЛОВИХ ПРОЦЕСАХ Частина 1. Основні поняття Терміни та визначення

  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС — Частина виробничого процесу, яка складається з дій, спрямованих на зміну та (чи) визначення стану предмета праці (ДСТУ 2391)

  ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС — Систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили для отримання готової продукції з вихідної сировини згідно із заданою програмою
  ДСТУ 2960-94. ОРГАНIЗАЦIЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА. ОСНОВНI ПОНЯТТЯ Терміни та визначення

Міжнародні стандарти

Information technology — Guide for ISO/IEC 12207 (Software Life Cycle Processes)

З інтернету...

Що таке інформаційна технологія

Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології грунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.

Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми.

Інформаційна технологія (Вікіпедія)

→ Інформаційні технології (Вікіпедія)

Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси. (Процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї).

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Інформаційна технологіяце сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.

Информационные технологии (Википедия)

Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) — широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислительной техники.

В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации. Специалистов по компьютерной технике и программированию часто называют ИТ-специалистами.

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ — это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. Их введение должно начинаться с создания математического обеспечения, формирования информационных потоков в системах подготовки специалистов.

Отрасль информационных технологий занимается созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем.

Информационная система (Википедия)

Информационная система (ИС) — это система, реализующая информационную модель предметной области, чаще всего — какой-либо области человеческой деятельности. ИС должна обеспечивать: получение (ввод или сбор), хранение, поиск, передачу и обработку (преобразование) информации.

Информационной системой (или информационно-вычислительной системой) называют совокупность взаимосвязанных аппаратно-программных средств для автоматизации накопления и обработки информации. В информационную систему данные поступают от источника информации. Эти данные отправляются на хранение либо претерпевают в системе некоторую обработку и затем передаются потребителю.

Между потребителем и собственно информационной системой может быть установлена обратная связь. В этом случае информационная система называется замкнутой. Канал обратной связи необходим, когда нужно учесть реакцию потребителя на полученную информацию.

Информационная система состоит из баз данных, в которых накапливается информация, источника информации, аппаратной части ИС, программной части ИС, потребителя информации.[1]


  Гаевский А. Ю.Информатика 7-11 класс: Учеб. пособие. — К.: Издательство А. С. К., 2004—536 с ISBN 966-8291-70-0.


По мнению одних авторов, ИС включает в себя персонал, её эксплуатирующий, по мнению других — нет.

Классификация информационных систем по степени автоматизации

 • Ручные информационные системы характеризуются отсутствием современных технических средств переработки информации и выполнением всех операций человеком. Например, о деятельности менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он работает с ручной ИС.
 • Автоматизированные информационные системы (АИС) — наиболее популярный класс ИС. Предполагают участие в процессе накопления, обработки информации баз данных, программного обеспечения, людей и технических средств.
 • Автоматические информационные системы выполняют все операции по переработке информации без участия человека, различные роботы. Примером автоматических информационных систем являются некоторые поисковые машины Интернет, например Google, где сбор информации о сайтах осуществляется автоматически поисковым роботом и человеческий фактор не влияет на ранжирование результатов поиска.

Обычно термином ИС в наше время называют автоматизированные информационные системы.

Классификация информационных систем по характеру использования информации

 • Информационно-поисковые системы — система для накопления, обработки, поиска и выдачи интересующей пользователя информации.
 • Информационно-аналитические системы — класс информационных систем, предназначенных для аналитической обработки данных с использованием баз знаний и экспертных систем.
 • Информационно-решающие системы — системы, осуществляющие накопление, обработку и переработку информации с использованием прикладного программного обеспечения.
  • управляющие информационные системы с использованием баз данных и прикладных пакетов программ.
  • советующие экспертные информационные системы, использующие прикладные базы знаний,
 • Ситуационные центры (информационно-аналитические комплексы)

Классификация информационных систем по архитектуре

 • Локальные ИС (работающие на одном электронном устройстве, не взаимодействующем с сервером или другими устройствами)
 • Клиент-серверные ИС (работающие в локальной или глобальной сети с единым сервером)
 • Распределенные ИС (децентрализованные системы в гетерогенной многосерверной сети)

Классификация информационных систем по сфере применения

 • Информационные системы организационного управления — обеспечение автоматизации функций управленческого персонала.
 • Информационные системы управления техническими процессами — обеспечение управления механизмами, технологическими режимами на автоматизированном производстве.
 • Автоматизированные системы научных исследований — программно-аппаратные комплексы, предназначенные для научных исследований и испытаний.
 • Информационные системы автоматизированного проектирования — программно-технические системы, предназначенные для выполнения проектных работ с применением математических методов.
 • Автоматизированные обучающие системы — комплексы программно-технических, учебно-методической литературы и электронные учебники, обеспечивающих учебную деятельность.
 • Интегрированные информационные системы — обеспечение автоматизации большинства функций предприятия.
 • Экономическая информационная система — обеспечение автоматизации сбора, хранения, обработки и выдачи необходимой информации, предназначенной для выполнения функций управления.

Классификация информационных систем по признаку структурированности решаемых задач

 • Модельные информационные системы позволяют установить диалог с моделью в процессе ее исследования (предоставляя при этом недостающую для принятия решения информацию), а также обеспечивает широкий спектр математических, статистических, финансовых и других моделей, использование которых облегчает выработку стратегии и объективную оценку альтернатив решения. Пользователь может получить недостающую ему для принятия решения информацию путем.
 • Использование экспертных информационных систем связано с обработкой знаний для выработки и оценки возможных альтернатив принятия решения пользователем. Реализуется на двух уровнях:

Первый уровень (концепция «типового набора альтернатив») — сведение проблемных ситуаций к некоторым однородным классам решений. Экспертная поддержка на этом уровне реализуется созданием информационного фонда хранения и анализа типовых альтернатив. Второй уровень — генерация альтернативы на основе правил преобразования и процедур оценки синтезированных альтернатив, используя базу имеющихся в информационном фонде данных.

Экспертные системы представляют совокупность фактов, сведений и данных с системой правил логического вывода информации на основании логической модели баз данных и баз знаний. Базы данных содержат совокупность конкретных данных, а базы знаний — совокупность конкретных и обобщенных сведений в рамках логической модели базы знаний.

Автоматизированная информационная система (Википедия)

Автоматизированная информационная система (АИС) — совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации.

АИС являются, с одной стороны, разновидностью информационных систем (ИС), с другой — автоматизированных систем (АС), вследствие чего их часто называют ИС или АС.

В АИС за хранение информации отвечают:

 • на физическом уровне
  • встроенные устройства памяти (RAM)
  • внешние накопители
  • дисковые массивы
 • на программном уровне
  • файловая система ОС
  • СУБД
  • Системы хранения документов, мультимедиа и т. д.

Типы автоматизированных информационных систем

Какая-либо однозначная и общепринятая классификация АИС отсутствует, однако в науке и индустрии по крайней мере выделяют следующие типы систем по назначению:

 • АСУ — Автоматизированные системы управления
 • АСУП — Автоматизированные системы управления предприятия
 • АСКУЭ— Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов
 • АСУ ТП — Автоматизированные системы управления технологическими процессами
 • ГИС — Геоинформационные системы
 • ИУС — Информационно-управляющие системы
 • ИИС — Информационно-измерительные системы
 • ИИС — Интеллектуальные информационные системы
 • ИПС — Информационно-поисковые системы
 • ИСС — Информационно-справочные системы;
 • ЛИС — Лабораторная информационная система
 • РИС — Распределенная информационная система
 • САПР — Системы автоматизированного проектирования
 • СИИ — Системы искусственного интеллекта
 • СКД, СКУД — Система контроля (и управления) доступом
 • СПД — Системы передачи данных

Інформаційну підбірку здійснив Титенко С.В.
Кількість входів в цьому місяці : 23853
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери