Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Публікації | Формалізація даних часопису на основі понятійно-тезисної моделі

Формалізація даних часопису на основі понятійно-тезисної моделі

Формалізація даних часопису на основі понятійно-тезисної моделі 

 Титенко С. В. Формалізація даних часопису на основі понятійно-тезисної моделі / С. В. Титенко, Астахов А. Г. // XVII Міжнародна наукова конференція імені Т.А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації» ИАИ 2017, Київ, 17–19 травня 2017 р.: зб. пр.– К. : Просвіта, 2017. – С. 243-247. ISBN 978–617–7010–13–4

Титенко С. В., к.т.н., доцент, Астахов А.Г.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,м. Київ, artem.astakhov95@gmail.com

Дана робота присвячена створенню програмної системи формалізації даних часопису на основі понятійно-тезисної моделі. Понятійно-тезисна модель була вдосконалена доданням до неї елементів часового періоду. Додаток може використовуватись користувачами для вивчення даних часопису. Користувач має змогу обирати проміжок часу, матеріали за який він бажає вивчити, а система направляє користувача у вивченні тої чи іншої тематики.

Вступ

Процес вивчення дисциплін історичного спрямування полягає у освоєнні великого обсягу інформації. Ця інформація має бути правильно поданою, у правильному хронологічному порядку, тощо. Досить часто інформація, яку доводиться вивчати, сформована не досить правильно, і користувач не направляється у подальшому вивченні матеріалів. Сучасність потребує більшої інтелектуалізації навчального процесу, і новітні технології дозволяють нам це зробити.

Метою даної роботи є створення інформаційної системи, яка допоможе автоматизувати процес формування даних часопису. Головною задачею системи є направлення користувача у правильному вивченні матеріалів часопису, які містяться в системі. Система повинна підказувати користувачу, на що необхідно звернути увагу при вивченні того чи іншого матеріалу.

Самі семантичні елементи ПТМ виділяються безпосередньо із навчального фрагменту, за допомогою інструментів, які надаються системою. При додаванні нового навчального матеріалу, відбувається пошук та виділення вже заданих елементів ПТМ в тексті.

Система повинна забезпечувати наступні можливості:

  • створювати, та редагувати статті;
  • виділяти та додавати до понятійно-тезисної бази нові поняття та тези безпосередньо в процесі перегляду статті;
  • вибирати деякий період, який цікавить користувача, та переглядати всі відомості про нього, які містяться в системі;
  • надавати користувачу підказки щодо матеріалів та понять, пов’язаних з поточним навчальним фрагментом.

Основні визначення понятійно-тезисної моделі

Понятійно-тезисна модель (ПТМ) – це модель подання знань, яка формалізує зміст навчального контенту і розробляється спеціально для систем дистанційного навчання з урахуванням специфічних вимог навчального процесу [1].

Понятійно-тезисна модель (ПТМ) розроблена для формалізації дидактичного тексту і мультимедіа, що є вмістом інформаційно-навчальної програмної системи. ПТМ служить як засіб моделювання смислу контенту і відповідає за предметну формалізацію навчальних матеріалів. ПТМ надає засоби опису понятійної складової контенту і забезпечує основу для програмного інструментарію редагування і використання бази даних та знань.

Поняття – це певний об'єкт обговорення деякої області, який представляється для вивчення. Іншими словами, поняття – це одне або кілька слів, які виражають предмет розгляду деякого фрагменту навчального матеріалу [2].

Теза – це деяка відомість або твердження про поняття. Якщо поняття вказують предмет курсу, то тези являють собою смислове наповнення бази знань [3].

Формальна модель системи

Множина понять у системі позначається наступним відношенням: C={c1,…,cn1 }.

Якщо поняття вказують на предмет курсів, то тези являють собою описово-смислове наповнення бази знань, яке розкриває характер і властивості наявних понять [4]. Теза являє собою одне або декілька речень, в яких мова іде безпосередньо про відповідне поняття, але, як правило, саме поняття не зустрічається в тезі. Множина тез у системі позначається наступним чином [5]: T={t1 ,…,tn2 }.

Поняття і тези у сукупності в попередніх роботах було запропоновано називати ПТ-елементами. Кожна теза стосується одного поняття. Цей зв’язок задається відношенням: CT:T→ C.

А кожне поняття може мати довільну кількість тез, що описується відношенням [6]: TC: C→2T.

При підготовці методичних матеріалів дистанційного курсу весь матеріал в решті решт прийнято ділити на дрібні фрагменти. Множина фрагментів або сторінок навчального контенту подається множиною: V={v1,…,vn3}.

Семантичні елементи ПТМ виділяється безпосередньо із тексту навчального фрагменту. Досліджуючи навчальний матеріал, експерт виділяє безпосередньо із тексту і додає в БЗ важливі навчальні поняття та їх тези [2]. У результаті кожен фрагмент vi може стати джерелом довільної кількості тез tj, що задається відображенням: TV: V→2T
Кожна tj, у свою чергу, стосується одного навчального фрагменту vi: VT: T→V.

Так як тези стосуються лише одного навчального фрагменту, з якого вони були добуті, тоді як поняття можуть стосуватись багатьох навчальних ділянок, зв’язок між поняттями і навчальним матеріалом забезпечується опосередковано через тези: поняття – теза – навчальний матеріал [5]. Поняття, які стосуються даної навчальної ділянки, визначаються оператором:

Відповідно навчальний матеріал, якого стосується дане поняття, визначається оператором:

В кожного елемента понятійно-тезисної моделі є свій період часу, до якого він відноситься: tpk = (t1,t2) , де t1=<D,M,Y> — день, місяць, рік початку, t2=<D,M,Y> — день, місяць, рік кінця часового періоду.

Схематичне зображення ділянки ПТМ у співвідношенні з навчальним матеріалом (рисунок 1):

Рисунок 1 – Ділянка ПТМ у співвідношенні з навчальним матеріалом
 

День, місяць та рік початку і завершення часового періоду задаються окремими полями, які не залежать один від одного.
Кожен період має свою дату початку: tpStart(tpk) = t1 , та дату завершення tpEnd(tpk) = t2 .

Рисунок 2 – Процес вибору часового періоду
 

Як вже зазначалося, кожне поняття має свій часовий період: CTP: C → TP.

Так само до певного часового періоду відносяться тези та навчальні матеріали. TTP: T → TP,VTP: V → TP.

Дана система надає користувачу можливість за допомогою спеціальних інструментів обирати період часу, який його цікавить. Обраний користувачем період часу задається відношенням: tpu = (tp1,tp2).

Після того, як користувач задає період часу, який його цікавить, та натискає кнопку для перегляду інформації заданого періоду, система робить запит до бази даних для отримання усіх матеріалів, які входять до заданого користувачем періоду часу.

Запит, який робить система до бази даних для отримання множини понять, опрацьовується оператором:

Так само робиться запит для отримання навчальних матеріалів заданого періоду. який опрацьовується оператором:

Висновки

Результатом описаних досліджень є розроблена система яка може бути використана у вивченні дисциплін історичного спрямування. Система створена на основі понятійно-тезисної моделі. В ході роботи було запропоновано ввести до понятійно-тезисної моделі нову структуру – часовий період, що дає можливість використовувати ПТМ для формалізації даних часопису. На сьогодні система запущена на веб-порталі за адресою http://history-time.in.ua/. Дана система є підґрунтям для побудови дидактичної онтології контенту дисциплін історичного спрямування.

Література

  1. Титенко, С. В. Автоматизація побудови дидактичної онтології на основі понятійно-тезисної моделі / С. В. Титенко, О. О. Гагарін // X Міжнародна наукова конференція імені Т.А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2010.»: Зб. праць Міжнар. наук. конф. Київ, 18–21 травня 2010р. – Київ.: Національний технічний університет України «КПІ», 2010. – С. 269-275.
  2. Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем., Київ – 2011. С. 78-107
  3. Титенко С.В., Гагарін О.О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов международной конференции «Интеллектуальный анализ информации-2006». – Київ: Просвіта, 2006. – С.298-307.
  4. Титенко С.В., Гагарін О.О. Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі. Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования / Под общ. ред. В.А. Гребенюка, Др Киншука, В.В. Семенца.– Харьков-Ялта: УАДО, 2006.– С. 401-412
  5. Титенко С. В. Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом: дис. канд. техн. наук : 01.05.03 / Титенко Сергій Володимирович – Київ, 2011
  6. Титенко, С. В. Побудова дидактичної онтології на основі аналізу елементів понятійно-тезисної моделі / С. В. Титенко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2010. – № 1(69). – С. 82-87.

PDF

Коментарі відвідувачів (26)
[ Показати коментарі ]

Додайте власний коментар
Автор

Коментар

RobertZek
1.07.2020

online casino BetChan https://betchan.xyz онлайн казино БетЧан Официальный сайт
JosephTek
23.06.2020
Онлайн помощь, написание рефератов, курсовых, дипломных, статей, решение задач, все виды услуг для студентов! https://only-student.com/easy_registration заказы принимаем на сайте, а так же через телеграм бота! email support@only-student.com
StephenAlbus
22.06.2020
Онлайн помощь, написание рефератов, курсовых, дипломных, статей, решение задач, все виды услуг для студентов! https://only-student.com/easy_registration заказы принимаем на сайте, а так же через телеграм бота! email support@only-student.com
JamesAcade
18.06.2020
Protective face respirator FFP2, 5-ply. Retail and small wholesale. https://virussprotection.com/tproduct/165827994-620047250891-respiratormask-standard-kn95-ffp2-3pcs-5 This product is in stock in the USA. Price is only $ 1.9. Fast and free shipping throughout the United States
Carlosbealk
10.06.2020
[url=https://youtu.be/caILoluvsD0]Новый невиданный MLM Проект! Нас уже 5,75 миллионов. Абсолютный рекорд инета за все времена![/url]
Keepvid716r
6.06.2020
Hi my friends, I would like to introduce some easy to use online toos which might help, thanks!
The Best [url=https://keepvid.ch/en5/YouTube-video-downloader]video downloader[/url] online for free.
Best[url=https://youtubetomp3.tools/]youtubetomp3[/url] online tools for APAC visitors.
alubbombadA
26.05.2020
privet
Jennieted
17.05.2020
Created by John Becker, 1K Daily Profit https://onekdailyprofits.club is a binary options automated trading system - One of the leading trading platforms. It is best suited for new traders who have no prior experience or knowledge. Free registration
Keithkaw
15.05.2020
Created by John Becker, 1K Daily Profit https://onekdailyprofits.club is a binary options automated trading system - One of the leading trading platforms. It is best suited for new traders who have no prior experience or knowledge. Free registration
Keithkaw
23.04.2020
Ищем партнёров! Мы занимаемся трудоустройством соискателей в Швецию и Израиль. https://youtu.be/7et5Clmk3V4 Вознаграждение за каждого отправленного соискателя в Израиль 500 у.е. в Швецию 300 евро. Игорь Райтман viber/whatsapp +972539013959
Keithkaw
6.04.2020
The Norwegian LAMININE https://healthevolutionproject.com?p=B1Baj7FSI are 4 times more affordable, as Laminine by LPGN
WayneNob
1.04.2020
The Norwegian LAMININE https://healthevolutionproject.com?p=B1Baj7FSI are 4 times more affordable, as Laminine by LPGN
Keithkaw
1.04.2020
Только в Украине: котел шахтного типа, https://kotel-es.shop/ шахтный котел нижнего горения, шахтный котел холмова, шахтный котел, котел холмова, твердопаливні котли тривалого горіння, шахтный котел длительного горения, котли тривалого горіння, котли на дровах +38096 246 6811, +38099 566-6448 Лидия
Keithkaw
29.03.2020
Вебинар о продуктах Youth Celluvation https://youtu.be/EwgBJiAyaRY Forever young skin without plastic surgery and fillers
WayneNob
26.03.2020
The Norwegian LAMININE https://healthevolutionproject.com?p=B1Baj7FSI are 4 times more affordable, as Laminine by LPGN
Michaelready
19.03.2020
Pinterest. Видео https://youtu.be/3M_9b0H-Yi4 Почему он эффективнее Adwords, Яндекс Директ, YouTube, Facebook, instagram, vkontakte. Реклама в Pinterest самая эффективная по продажам для интернет магазинов, ebay, etsy, amazon
Michaelpek
16.03.2020
Unistone company. Worldwide shipping. Wholesale and Retail. We make products from marble, granite, onyx, travertine. We have large assortment of balusters, railings, steps, plinths, countertops, fireplaces, sculptures, decor elements, columns. +38097 260 4227 Viber, Telegram +38066 2806540 Maksim
Michaelready
1.03.2020
Купить кальян в Одессе - ОПТ и Розница https://garden.co.ua/ Продажа кальянов, Цены ниже ВСЕХ. Купить: шланги для кальяна,чашу для угля кальяна, уголь для кальяна, кальян khalil, cube, amy, плитку для углей для кальяна, плитку электрическую для кальяна, мундштуки для кальянов, клауд для кальяна
Keithkaw
26.02.2020
[url=https://freelancehunt.com/r/O4LX]Реклама в Pinterest самая эффективная по продажам для ebay, etsy, amazon и других интернет магазинов[/url]
Ronaldinoky
31.01.2020
GunsBet Casino (ГансБет Казино) https://gunsbet.xyz/ Официальный сайт играть онлайн бесплатно или на деньги
Gregjoymn
28.12.2019
Вопрос не совсем в тему, или совсем не в тему, может кто подскажет где можно взять wordpress шаблон для новостного сайта, уже пол нета перерыл, один головняк.
Instaeledo
23.12.2019
Hello. And Bye.
Stanleyiteve
17.12.2019

Всем своим друзьям советую онлайн-казино Gaminator. Там можно быстро зарегистрироваться через социальные сети Фэйсбук и Твиттет. Интересные игровые автоматы. И выбор большой. Лимит на вывод достаточно высокий. Много способов оплаты.

Ссылка тут [url=https://gaminators.biz/]узнать больше...[/url]
Thomasvex
14.12.2019
Друзья, привет всем

[b]Будьте осторожно - не связывайтесь с этими уродами![/b] Партнерская программа [b]Poshfriends.partners и Poshfriends.com[/b] (одна и та-же шарашка) - постоянно не выплачивают заработанные деньги!

[b]Хочу сразу попросить Администраторов не удалять это сообщение, это не реклама и здесь нет не одной ссылки![/b]

[b]Я назвал это - Poshfriends.partners и com ЛОХОТРОН[/b] - ОНИ КИДАЮТ ЛЮДЕЙ! Всё просто - ОНИ обнаглели и внаглую КИДАЮТ ЛЮДЕЙ, которые им приносят хороший трафик и прибыль

У этих Poshfriends.partners и com всё просто! ОНИ на протяжении месяца "рисуют" вам в статистике несколько сотен баксов, а как подходит время к выплатам, так сказочным образом появляется игрок, который выигрывает огромную сумму. В итоге вы оказываетесь в минусе и весь ваш заработок уходит им в корман.

Друзья, поверьте это не просто так я пишу вам! Они уже достали своей наглостью! Такие манипуляции с выигрышем игрока крупных сумму происходят постоянно за 3-5 дней к концу месяца, и это каждый месяца!

Не надо быть сильно умным, чтоб понять, что [b]вас просто КИДАЮТ и все ваши деньги просто сливают себе в карман![/b]

Вы спросите почему именно в конце месяца, перед выплатами? Все просто! чтоб вы лили им трафик весь месяца и заранее вас не пугают выиграшем игрока, а наоборот даже будут вам "[b]рисовать по несколько долларов каждый день[/b]"! Но не радуйтесь заранее, всем равно они всем отнимут перед выплатами!

[b]Друзья, не ведитесь на отзывы где все описано на 4 или 5, чтоб все прекрасно - это купленные отзывы, а реальных практически нет![/b] Потому что их убирают модераторы тех сайтов, которые льют им рефералов (за копейки)

В общем, Друзья, не связывайтесь даже близко с этими лохотронщиками!

P/S Да, еще вот что! Я [b]на протяжении 6 месяцев направил на проекты этих лохотронщиков более 15.000.000 уникальных пользователей (игроков), но не одной новой регистрации[/b], кроме тех чтоб делал сам со своего ip небыло! Да и даже если вам покажут регу, то реальные деньги, что проиграет этот игрок, [b]ВЫ НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ! ПРОВЕРЕННО НЕОДНОКРАТНО![/b]

Друзья, Всем удачи вам и не связывайтесь с этими алчными людьми! Это реальные лохотронщики!

Не удаляйте пожалуйста этот отзыв, пусть люди знают правду и не будут приносить прибыль лохотронщикам

Спасибо за внимание!

если возникнут вопросы пишите poshfriends-lohotronshiki@gmail.com
Brandonaffog
10.12.2019
This is my first discussion. Does anyone here discussion politics?
What is your opinion of Samsung?

[url=https://nbsincorp.com/marketing-packages.php]marketing expert[/url]
AngelaGot
13.10.2019
Прокип Андрей Зиновьевич на тему малого бизнесса в России

Объединение приспособления, работы и управления в малом бизнесе

Прокип Андрей Зиновьевич возлюленная экономика
Под малым предпринимательством подразумевается самостоятельная, активная, созидательная, рисковая деятельность реальных экономических субъектов, направленная на удовлетворение общественных потребностей также приобретение заработка в виде обыкновенной выгоды.

В этом установлении допустимо выделить, равно как наименьшее число, 3 различия малого предпринимательства с значительного:

– с целью основы, типом малого предпринимательства присутствие каждый координационно-законный фигуре коммерциала является данный вид, конкретный индивидум. В крупном бизнесе вид предпринимательства перекрыт законной конфигурацией юридической личности;

– во 2-х, небольшое предпринимательство прямо и непосредственно сопряжено с потребителями, в результате это деятельность малого предпринимателя напрямую непосредственно нацелена, на удовлетворение потребностей конкретного потребителя. Огромное предпринимательство удовлетворяет потребности людей во вторую очередь, вследствие того то что в первоначальном плане заинтересованностей значительного коммерциала нужно максимизирование доходы;

– в-3, бизнесмен малого коммерциала находится среди значительного числа с целью себе подобных, в результате данного должен входить во конкурентноспособную сферу также извлекать обыкновенную пользу. Крупный бизнесмен находится во огромной составляющей монопольном положении, результатом чего же является получение монопольно высокой выгоды.

Прокип Андрей Зиновьевич:

Небольшой бизнес предоставляет собою наиболее многочисленную прослойку малых собственников. Малое предпринимательство – данная сфера дополнения личных способностей человека, самореализации его персоны. Основное направление малого коммерциала – объединение приспособления, работы и управления, непосредственно то что акцентирует в один и тот период выступающие свойства также ограничения в формировании малого бизнеса.


Прокип Андрей Зиновьевич о объединени собственности, работы и управления в незначительном бизнесе акцентирует выступающие свойства во конкурентоспособности:

1) упрощается и убыстряется процедура принятия административных решений, непосредственно то что позволяет малому бизнесу ловко приспособиться к изменениям в рыночной ситуауии также запросам потребителей, создавать и изучать новые интересные области бизнеса, отрекаясь от нерентабельных также малоперспективных;

2) небольшое предпринимательство не имеет необходимость в сложной концепции управления, учета и контролирования из-за работниками также менеджерами,что непосредственно акцентирует большую экономию в расходных затратах;

3) небольшое предпринимательство благодарю определенному контакту таки взаимоконтролю членов небольшой категории обеспечивает более высокое напряжение и выдержку работы
Кількість входів в цьому місяці : 1715
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
Автоматизація побудови дидактичної онтології на основі понятійно-тезисної моделі
Титенко, С. В. Автоматизація побудови дидактичної онтології на основі понятійно-тезисної моделі / С. В. Титенко, О. О. Гагарін // X Міжнародна наукова конференція імені Т.А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2010.»: Зб. праць Міжнар. наук. конф. Київ, 18–21 травня 2010р. – Київ.: Національний технічний університет України «КПІ», 2010. – С. 269-275.
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі
Титенко С.В., Гагарін О.О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов международной конференции «Интеллектуальный анализ информации-2006». – Київ: Просвіта, 2006. – С.298-307.
Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі
Титенко С.В., Гагарін О.О. Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі. Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования / Под общ. ред. В.А. Гребенюка, Др Киншука, В.В. Семенца.– Харьков-Ялта: УАДО, 2006.– С. 401-412.
Побудова дидактичної онтології на основі аналізу елементів понятійно-тезисної моделі
Титенко, С. В. Побудова дидактичної онтології на основі аналізу елементів понятійно-тезисної моделі/ С. В. Титенко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2010. – № 1(69). – С. 82-87.
Публікації Лабораторії. Штучний інтелект в освіті. Дистанційне навчання
Публікації. Штучний інтелект в освіті. Дистанційна освіта. Понятійно-тезисна модель для педагогічних цілей.
©2006-2020 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери