Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

1.1. Безперервна освіта і вимоги до систем навчання

Сучасне суспільство перебуває в умовах «інформаційного вибуху», бурхливого розвитку мережі WWW і технологій розробки програмного забезпечення. Щорічний приріст знань досягає 4-6%, і теперішній фахівець майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань, і, таким чином, він отримує до 50% знань вже після закінчення навчального закладу [4]. Тому питання побудови ефективних Web-систем керування професійною інформацією і навчанням набуває особливої значущості. Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя» [1-3]. Потреба в безперервному поповненні й відновленні професійних знань, їхньої актуалізації на продуктивному етапі людського життя обумовлена темпами науково-технічного прогресу, переходом до інформаційного етапу розвитку суспільства, широким застосуванням інноваційних технологій. Аналіз робіт по проблемам безперервного навчання, дистанційної освіти [1-8] та освіти для дорослих [9, 10] дозволив виявити особливості безперервного навчання і визначити перелік вимог, які воно ставить до сучасних інформаційно-навчальних систем.

Сьогодні відбувається розширення і диверсифікація освітніх послуг. Послуги безперервного навчання (БН) мають доповнити базову шкільну і вищу освіту. Це демонструється появою таких нетрадиційних освітніх закладів як «Університети без стін», «школи гнучкого навчання», центри дистанційної освіти. Застосування інформаційно-навчальних Web-порталів і дистанційного навчання є ефективним методом для підтримки БН.
Основна аудиторія безперервної освіти – дорослі люди. Метою навчання є перепідготовка, підвищення кваліфікації і культурного рівня людей, які подолали вік базового навчання. Тому інформаційно-навчальні системи, що служать як системи підтримки безперервного навчання (СБН) повинні врахувати особливості навчання дорослих.

БН орієнтується на постійне вдосконалення і цілісний розвиток людини як особистості протягом усього її життя, підвищення можливостей її трудової і соціальної адаптації у світі, який так швидко змінюється. Роботодавці дедалі більше керуються принципом: «Люди – найвища технологія і найцінніший капітал». Тому для СБН необхідно передбачити можливість в одній системі подати курси з різних областей знань, що забезпечить можливість різностороннього навчання. Особливості безперервного навчання і їх відображення в СБН подані в табл.1.1.

Таблиця 1.1 

Особливості безперервного навчання і їх відображення в СБН

№ п/п

Особливість БН

Пояснення

Відображення в СБН

1.     

Актуальність і релевантність навчання

Відповідність змісту освіти розвитку суспільства і технологій, сучасним потребам ринку праці.

Навчання повинне відповідати поточним задачам по освоєнню нових технологій на виробництві,  вдосконаленню професійної діяльності робітників, підготовки і перекваліфікації  кадрів. Необхідністю стає зв'язок навчання із посадовими обов’язками.

На рівні учня навчання повинне відповідати його потребам, цілям, посаді, безпосередньо допомагати виконувати професійну діяльність.

 

СБН повинні справлятися з постійно зростаючим об’ємом інформації, так званим «інформаційним вибухом».

 

Актуальність навчального контенту, зручні методи оновлення і супроводження контенту.

 

Моделювання кадрових і виробничих задач, моделювання компетенцій, посад, професій.

 

Встановлення відповідності між компетенціями і навчальними матеріалами.

2.     

Орієнтація на негайне застосування отриманих знань

Особливість навчання дорослих виражається у потребі в обґрунтуванні або сенсі навчання. Тобто навчання має базуватися на особистій потребі у вирішенні практичних посадових, виробничих задач і потребі особистісно-професійного розвитку.

Принцип актуалізації результатів навчання полягає у тому, що доросла людина шукає найшвидшого застосування отриманим у навчанні знанням і навичкам.

Актуальність навчального контенту, зручні методи оновлення і супроводження контенту.

 

Застосування зв’язків між уміннями і навчальним контентом.

 

Моделювання навичок та компетенцій і їх зв’язок із навчальним контентом

 

Релевантне професійним потребам учня подання контенту курсу.

3.     

Виявлення і урахування особистого досвіду і знань учня

Виявлення, систематизація і формалізація вже наявного особистого досвіду та знань учня з метою його використання для побудови відповідного навчального процесу

Доросла людина володіє професійним і життєвим досвідом, знаннями і уміннями, які мають бути використанні і враховані при організації навчання.

Методи діагностування, контролю і моделювання знань та навичок учня.

 

Моделювання передумов навчання за допомогою моделей учня і компетенцій.

 

Застосування методів побудови курсу на основі передумов навчання.

4.     

Корегування і поповнення знань учня у відповідності до його цілей

Функція вчителя – корегування і поповнення знань учня з урахуванням їх попереднього виявлення і систематизації, а також у відповідності до цілей учня. На противагу БН, для базової освіти є характерним подання знань «з нуля» і у повному об’ємі.

Моделювання учня, його цілей, знань і навичок.

 

Методи автоматизованої побудови навчальних курсів відповідно до цілей студента з урахуванням вже наявних у нього знань і навичок.

 

Моделювання посад і компетенцій.

Методи побудови релевантних курсів для подолання інтервалів між компетенціями.

5.     

Індивідуалізація і гнучкість навчання

Принцип індивідуального підходу до навчання на основі особистісних потреб з урахуванням соціально-психологічних характеристик особистості і тих обмежень, які накладаються його діяльністю, наявністю вільного часу, фінансових ресурсів тощо.

Можливість адаптації вмісту до потреб слухачів, вибір змісту у відповідності до заявленої учнем проблеми, урахування інтересів і проблем студентів.

Моделювання освітніх потреб і цілей учня.

 

Методи діагностування, контролю і моделювання знань та навичок учня.

 

Соціально-психологічне моделювання учня.

 

Методи адаптації навчального процесу на основі відомостей про учня і його поточних навчальних досягнень.

6.     

Провідна роль учня в навчанні

Основне положення в освіті для дорослих полягає у тому, що провідну роль процесі навчання відіграє не учитель, а учень. Конструктивізм – педагогічна філософія, що наріжним каменем вважає точку зору учня, якою б «сирою» вона не була, припускає досягнення результату навчання через особисте, активне засвоєння знань. В БН підкреслюється пріоритетність самостійного навчання.

Забезпечення керованості навчального процесу зі сторони учня.

 

Застосування моделей учня, відкритих для перегляду, можливість вибору учнем напрямку навчання.

 

Активне застосування соціальних мереж і електронного спілкування.

7.     

Важливість міждисциплінарних знань

 

На перше місце виходять дисципліни, що містять інтегрований матеріал по декільком суміжним областям знань (міждисциплінарні дисципліни).

Моделювання предметних областей. Єдине сховище матеріалів по різним дисциплінам.

Методи підтримки міждисциплінарних зв’язків в навчальних матеріалах.

Моделювання навчального контенту.

8.     

Співробітництво в навчанні

Сумісна діяльність учня, співучнів і учителя в процесі навчання грають важливу роль.

 

Підтримка колективної діяльності, електронного спілкування, освітньої спільноти.

Моделювання соціальних освітніх мереж.

Застосування технологій штучних одногрупників, персоніфікованих помічників тощо.

Типова модель використання систем дистанційного навчання передбачає: 1) підготовку статичного навчального курсу на основі освітніх потреб певної групи людей; 2) організацію доступу до матеріалів курсу; 3) організацію спілкування учасників навчального процесу; 4) проходження студентами точок контролю і завершення курсу іспитом. Проте описані вище особливості безперервного навчання передбачають, що СБН мають бути чимось більшим, ніж просто середовище для передачі статичних навчальних матеріалів певній групі користувачів. Такі характеристики як індивідуальність, практична доцільність, релевантність, міждисциплінарність та інші особливості БН вимагають якісно інших методів і моделей побудови інформаційно-навчальних систем підтримки безперервного навчання.

Основними вимогами до навчального процесу, який мають забезпечити системи безперервного навчання, є індивідуалізація, релевантність і орієнтація на практичний, прикладний результат. Тому основними якостями систем, в яких реалізуються ці вимоги, будуть адаптивність і інтелектуальність, а також здатність підтримувати прикладний характер навчального процесу. Адаптивність являє собою тенденції функціонування цілеспрямованої системи, які визначаються відповідністю або невідповідністю між її цілями і результатами її діяльності. Адаптивність системи виражається в узгодженні цілей і результатів. [11]. Для СБН цілями будуть індивідуальні навчальні цілі учня, а результатами – результати його навчання на даному етапі навчального процесу. Інтелектуальність СБН передбачає застосування для освітніх процесів вже розроблених технологій штучного інтелекту, а також розробку специфічних методів реалізації «педагогічної свідомості» системи.

Модель освітнього процесу за вимогами безперервного навчання на відміну від класичного дистанційного навчання міститиме такі етапи: 1) визначення освітніх потреб і цілей учня; 2) визначення вже наявних у учня знань та навичок, що відповідають цілям навчання; 3) побудова і адаптивна підтримка релевантного навчального процесу на основі відомостей отриманих на 1-му і 2-му етапах.
Таким чином освітні тенденції і розвиток технологій розробки програмних систем вимагають застосування в інформаційно-навчальних системах наступних характеристик і функцій: індивідуалізація та адаптивність; урахування попередніх знань та досвіду студентів; більш ефективне керування навчальним контентом з можливістю повторного використання, поступального розвитку і розширення; урахування міждисциплінарних зв’язків в навчальному контенті; генерація індивідуального навчального середовища; інтелектуалізація соціальних мереж для освіти та інтелектуалізація контролю знань.

Кількість входів в цьому місяці : 4769
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
1. Інформаційно-навчальні web-системи в контексті сучасних освітніх викликів
Сучасне суспільство перебуває в умовах «інформаційного вибуху», бурхливого розвитку мережі WWW і технологій розробки програмного забезпечення. Щорічний приріст знань досягає 4-6%, і теперішній фахівець майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань, і, таким чином, він отримує до 50% знань вже після закінчення навчального закладу. Тому питання побудови ефективних Web-систем керування професійною інформацією і навчанням набуває особливої значущості. Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя».
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери