Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

2.2.3. Модель професійних компетенцій (МПК)

Безперервна освіта, або освіта впродовж усього життя, змінює освітню парадигму, залишаючи базові і ємні освітні програми у полі традиційної діяльності вищих закладів освіти, і роблячи акцент на індивідуальних стислих і націлених на безпосередній практичний результат навчальних програмах. Найпрогресивнішою платформою для реалізації подібних освітніх тенденцій залишається Інтернет-простір, освітні інформаційні Web-системи і корпоративні системи навчання.

У сучасних економічних і суспільних умовах безперервна освіта супроводжує фахівця впродовж усього його робочого періоду життя. Екстенсивний розвиток технологій вимагає значних внесків як в інтелектуальний потенціал кожного фахівця окремо, так і в сукупний інтелектуальний потенціал персоналу організації. Представники керівництва компаній, хоча й бажають того, проте вже свідомо не очікують повного оснащення своїх майбутніх співробітників усім спектром необхідних знань і умінь, необхідних для виконання відповідних посадових інструкцій, на базі лише вищих навчальних закладів. Одна з причин цього – достатньо висока інертність державних освітніх програм відносно прискорених змін і оновлень в технологічних і організаційних процесах, а також в матеріально-технічній базі галузей, що бурхливо розвиваються.

Ще одна сторона безперервної освіти – освіта дорослих. Цей сектор ринку освітніх послуг відчуває значний дефіцит якісних освітніх програм, які б відповіли на значний попит. Попит цей виражається в готовності сучасної людини, фахівця розвиватися і вдосконалювати свої професійні якості, або ж змінювати і пристосовувати фаховий потенціал, отримуючи додаткову освіту зручним і ефективним способом. Люди готові вчитися у зручний час, у зручному для них темпі і у зручний спосіб, тобто дистанційно, не відриваючись від звичайних життєвих обов’язків і принципово не змінюючи налагоджений стиль життя.

Окреслені освітні виклики часто змушені вирішувати самі співробітники через обмін досвідом безпосередньо в процесі роботи. Частково ці виклики покриваються короткостроковими, проте не завжди якісними приватними навчальними курсами. Іншим, більш традиційним способом надання додаткових освітніх програм дорослим, є курси підвищення кваліфікації, які проте доступні, як правило, лише для державних підприємств. Ще одним джерелом для самонавчання, завдяки доступності інформації, є платні і безоплатні інформаційні ресурси – перш за все Інтернет, а також друковані видання, навчальні посібники тощо. У даному випадку позитивна, з одного боку, доступність інформації, з іншого боку, постає як негативне явище інформаційного вибуху, що ускладнює якісний доступ до необхідної навчальної інформації. Намагаючись відповісти на проблему інформаційного перенасичення, розробники сучасних інтелектуальних систем навчання намагаються забезпечити свої комплекси ефективною інфраструктурою для керування великою кількістю навчальної інформації через гнучкі моделі освітнього контенту [26, 68, 73]. Таким чином персоналу і користувачам системи надаються зручні механізми відбору і структурування цільової навчальної інформації. Натомість, недоліком таких систем залишається брак уваги до такої характерної складової безперервної освіти, як практична спрямованість навчання [64], тобто безпосередня орієнтація навчання на практичне застосування знань під час професійної діяльності. Така вимога може бути реалізована за рахунок моделювання професійних компетенцій спеціаліста і їх зв’язку з навчальними матеріалами.   

Таким чином сьогодні існує перспектива забезпечити вирішення вказаних освітніх проблем шляхом застосування моделювання комптенцій в інтелектуальних системах дистанційного навчання, що потребує зміни акцентів і переходу від керівної ролі контенту до керування навчанням на основі компетенцій. Подібні питання вже широко обговорюються в дослідницьких колах [94]. Так, забезпечивши інфраструктуру інтелектуальних систем навчання, які вже володіють широкими можливостями по керуванню контентом, також і моделями професійних компетенцій, ми отримуємо кращу можливість відповісти на освітні потреби користувача, адаптуючи навчальний процес до його професійних потреб, що дасть змогу досягти точнішого налаштування індивідуального навчального процесу.  

Запропонована модель професійних компетенцій (МПК) [95] подає знання про спеціальності, професії і посади. Моделювання компетенцій є одним із основних методів забезпечення релевантності безперервного навчання [8]. Як пропонується у [8], кожна навчальна діяльність повинна безпосередньо пов’язуватись із професійними очікуваннями або вимогами. Для цього використовуються посадові інструкції і ключові посадові завдання. Цим завданням має бути поставлений у відповідність навчальний контент.

У МПК моделюються і описуються конкретні професійні компетенції (знання, навички, уміння), з сукупності яких формується загальний опис тієї чи іншої спеціальності (професії). Модель орієнтується на конкретні професії і посади, на які є попит на ринку праці.

У роботі [96] аналізуються професії, будуються так звані професіограми, робиться психологічний аналіз професії. У роботі [97] робиться аналіз професійної компоненти у підготовці фахівців у ВНЗ, аналізуються нормативні документи, що описують професії, і їх зв'язок із освітніми стандартами. Ідеї і методи генерації комплексного навчального курсу на основі стартових знань і навичок студента та вимог до бажаної посади розглядаються в [98]. Натомість в цій роботі не пропонується формальна модель і відповідні програмні засоби, що реалізують структуру компетенцій і їх зв’язок з контентом.

Запропонована здобувачем модель професійних компетенцій служить для моделювання цілей навчання і формування освітнього запиту до системи і призначена для подальшого використання для генерації індивідуального навчального Web-середовища у відповідь на освітній запит користувача. МПК грає ключову роль для організації роботи дистанційної освітньої системи за парадигмою безперервного навчання.

Зважаючи на специфіку і особливості опису компетенцій, посад і профілів спеціальностей було обрано ієрархічну структуру як базову для подання моделі професійних компетенцій. Так, сукупний опис компетенцій в навчальній системі є набором піддерев, корінь кожного з яких вказує на компетенцію високого рівня, що ґрунтується на компетенціях нижчого рівня, які в свою чергу так само мають підлеглі компетенції і т.д. Для подолання негнучкості, характерної для строгої ієрархічної структури, застосовується спеціальне відношення, яке дозволяє одну базову компетенцію використати як підлеглу для більше ніж однієї компетенції вищого рівня, представляючи тим самим структуру компетенцій у формі ациклічного орієнтованого графу. Моделювання профілю спеціаліста або посади відбувається шляхом окреслення кола ключових компетенцій високого рівня, необхідних для виконання посадових обов’язків і завдань. Подібна структура у поєднанні з відношеннями відповідності між компетенціями і навчальним контентом дає змогу застосовувати методи побудови індивідуального навчального.

Подамо опис моделі професійних компетенцій. Множина компетенцій, описаних у системі:   

S={si},i=1..nS .         

          Ієрархія компетенцій:

ChS: S2S .

          Батьківські зв’язки:

FS:SS .

Множина усіх елементів-нащадків компетенції s Елемент формули  S, або декомпозиція компетенції є послідовним об’єднанням множин дочірніх компетенцій ChS(s) вглиб по ієрархічній структурі. Для визначення компетенцій-нащадків застосовуватимемо оператор:

DescS(s), s Елемент формули S.

Для забезпечення адекватності моделі професійних компетенцій вводиться відношення псевдонімів, аналогічне для моделі контенту Tree-Net [73]. У зв’язку з тим, що часто компетенції високого рівня спираються на однакові компетенції нижчих рівнів, як було зазначено вище, не має можливості коректно моделювати компетенції лише на основі жорсткої ієрархії, що не допускає розташування однакових компетенцій у різних місцях структури. Тому, застосовуючи відношення псевдонімів, надається можливість організувати модель компетенцій таким чином, щоб одна компетенція могла стати підґрунтям не лише для єдиної батьківської, а й для інших компетенцій вищого рівня. Псевдоніми компетенцій задаються відношенням:

AS: SS .

Тут множина компетенцій відображається на саму себе, показуючи, які з компетенцій є псевдонімами інших. Таким чином s=AS(s′)подає компетенцію-джерело s для її псевдоніма s′.Слід зауважити, що усі операції, що описуються далі передбачають автоматичну підстановку для елементів-псевдонімів і їх заміну відповідним елементом-джерелом.

Відповідним чином кожної компетенції стосується набір контенту, що описується відображенням:

VS: S2V.

Зважаючи на семантичні ролі і зв’язки елементів контенту, базовий набір контенту компетенції, заданий у відношенні VS може бути розширений.       

Вплив на обсяг контенту, який відповідає компетенції, мають семантичні ролі елементів контенту – семантичний блок і список [73]. Так у випадку, коли контент компетенції містить семантичний блок, усі елементи цього блоку, тобто уся гілка контенту, також відноситься до контенту компетенції на основі семантики. Якщо елемент-список входить до контенту компетенції, тоді усі підлеглі елементи цього списку також відносяться до компетенції. Таким чином повний набір контенту компетенції описується оператором:

VatS(s)={v: v Елемент формули VS(s) Елемент формули ( v Елемент формули Desc(v′) Елемент формули v′ Елемент формули VS(s) Елемент формули VType(v′)=block ) Елемент формули (v Елемент формули Ch(v′) Елемент формули v′ Елемент формули VS(s) Елемент формули VType(v′)=list)}.

Відповідно зв'язок контенту і компетенцій задається відображеннями:

SV: V2S .

За допомогою компетенцій можна будувати профіль спеціаліста. Для цього окреслюється коло компетенцій, які відповідають даному профілю. Множина спеціалістів, які моделюються в системі:

Exp={expi}.

Тут expi позначає профіль спеціаліста на основі компетенцій. Зв'язок між профілем спеціаліста і його компетенціями задається відображенням:

SExp: Exp2S .

Користувач навчальної системи отримує можливість, окрім використання існуючих в системі профілів спеціаліста, застосовувати також і власні налаштування свого цільового профілю, що дозволяє індивідуалізувати навчальний процес. Таким чином користувач має змогу обирати бажаний профіль, створювати новий і змінювати перелік цільових компетенцій профілю.

Таким чином сукупність моделей рівня керування знаннями зображено на рис. 2.17.

Рис. 2.17. Сукупність моделей рівня керування знаннями. Діаграма компонентів у нотації UML 

Кількість входів в цьому місяці : 3496
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
2.2. Рівень керування знаннями
На рівні керування знаннями вирішуються такі задачі як структурування освітнього контенту, формалізація зв’язків і співвідношень між ділянками навчальних матеріалів, формалізація змісту навчальних текстів, семантичне моделювання предметної області і побудова онтології для дидактичних цілей, а також моделювання компетенцій, професій та посадових інструкцій [64]. Ці завдання вирішуються на основі ієрархічно-мережевої об’єктно-орієнтованої моделі контенту Tree-Net, понятійно-тезисної моделі формалізації дидактичного тексту (ПТМ), методу автоматизованої побудови онтології ПрО і моделі професійних компетенцій (МПК).
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери