Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року N 347/2002

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року N 347/2002

...
II. Мета і пріоритетні напрями розвитку освіти

   1. Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у 
створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 
кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних 
ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й 
примножувати цінності національної культури та громадянського 
суспільства,  розвивати  і  зміцнювати  суверенну, незалежну, 
демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову 
європейської та світової спільноти. 

   2. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку 
освіти є: 

   особистісна орієнтація освіти; 

   формування національних  і  загальнолюдських  цінностей; 

   створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; 

   постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та 
форм організації навчально-виховного процесу; 

   розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом 
життя; 

...

 VIII. Безперервність освіти, навчання протягом життя 

   17. Державна  політика  стосовно  безперервної  освіти 
проводиться з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти 
протягом  життя,  соціально-економічних,  технологічних  та 
соціокультурних змін. 

   Безперервність освіти реалізується шляхом: 

   забезпечення наступності   змісту   та   координації 
навчально-виховної діяльності на різних ступенях  освіти,  що 
функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку 
громадян для можливого переходу на наступні ступені; 

   формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; 

   оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення 
їх кваліфікації, модернізації системи післядипломної освіти на 
основі відповідних державних стандартів; 

   створення інтегрованих навчальних планів і програм; 

   формування та  розвитку  навчальних  науково-виробничих 
комплексів ступеневої підготовки фахівців; 

   запровадження та розвитку дистанційної освіти; 

   організації навчання відповідно до потреб особистості і ринку 
праці на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів, 
закладів післядипломної освіти, а також використання інших форм 
навчання; 

   забезпечення зв'язку    між   загальною   середньою, 
професійно-технічною, вищою та післядипломною освітою. 

   18. Держава прогнозує обсяги та визначає напрями професійної 
підготовки у навчальних закладах різних типів і форм власності, 
створює умови для професійного навчання незайнятого населення з 
урахуванням змін на ринку праці. 

IX. Інформаційні технології в освіті 

   19. Пріоритетом  розвитку освіти є впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше 
удосконалення  навчально-виховного  процесу,  доступність  та 
ефективність  освіти,  підготовку  молодого  покоління  до 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 

   Це досягається шляхом: 

   забезпечення поступової  інформатизації  системи  освіти, 
спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних 
потреб учасників навчально-виховного процесу; 

   запровадження дистанційного  навчання  із застосуванням у 
навчальному    процесі    та    бібліотечній    справі 
інформаційно-комунікаційних технологій  поряд  з  традиційними 
засобами; 

   розроблення індивідуальних  модульних  навчальних  програм 
різних рівнів складності залежно від конкретних потреб, а також 
випуску електронних підручників; 

   створення індустрії  сучасних  засобів  навчання,  що 
відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою 
передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення  цілей 
освіти. 

   20. Держава  підтримує  процес  інформатизації  освіти, 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій у  системі 
освіти; сприяє забезпеченню навчальних закладів комп'ютерами, 
сучасними   засобами   навчання,   створенню   глобальних 
інформаційно-освітніх мереж; забезпечує розвиток  усеохоплюючої 
системи моніторингу якості освіти всіх рівнів. 


   пропаганда здорового способу життя; 

   розширення україномовного освітнього простору; 

   забезпечення освітніх потреб національних меншин; 

   забезпечення економічних  і  соціальних  гарантій  для 
професійної самореалізації  педагогічних,  науково-педагогічних 
працівників, підвищення їх соціального статусу; 

   розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти 
у сільській місцевості та професійно-технічної освіти; 

   органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та 
психологічної науки, дистанційної освіти; 

   запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; 

   створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, 
повне забезпечення ними навчальних закладів; 

   створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного 
забезпечення; 

   інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового 
освітніх просторів. 
...

Читати повністю на порталі Верховної Ради України.
Кількість входів в цьому місяці : 14529
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери