Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Термін «application» українською або як перекладати російське «приложение»

Application, як це українською?

     У сучасній англійській комп'ютерній термінології поряд з терміном program (програма) широко вживають термін application та похідні від нього (наприклад, MS-DOS application, Windows application, Windows NT-based application, non-Windows NT application, business application, distributed application, real-time application) [1]. Відповідником цього терміна в російській комп'ютерній термінології став термін "приложение". У тлумачних словниках комп'ютерних термінів наводять таке тлумачення цього поняття

application (рос. приложение) Программное обеспечение, используемое компьютером для решения специфических задач, таких как написание рассказов, печать адресных этикеток, верстка текста и графики в газете или решение математической задачи. Более употребительны термины прикладное программное обеспечение или прикладная программа [2, с. 26]
Прикладная программа, работающая под управлением интегрированной программной оболочки (например, MS Windows). Особенностью приложения как программы является способность взаимодействовать с другими приложениями (обмениваться данными, запускать на выполнение другие приложения и т.п.) [3, с. 8]

     У глосарії підручника з операційної системи Windows 98 [4, с. 490] наведено таке визначення:

приложение Программа для компьютера, работающая под управлением операционной системы

     В англо-українських, російсько-українських та україномовних тлумачних словниках комп'ютерних термінів є такі основні відповідники цього терміна:

     1) застосування [5, с. 22; 6, с. 27; 7, с. 31; 8, с. 22; 9, с. 332];

     2) застосовна програма [7, с. 31; 10, с. 183];

     3) прикладна програма [5, с. 22; 6, с. 27; 7, с. 31; 8, с. 22];

     4) додаток [8, с. 22; 11, с. 92; 12, с. 190].

           Щоб розібратися який термін точніше передає поняття, розгляньмо українські відповідники багатозначних російських дієслова "приложить" та віддієслівного іменника "приложение":

Російський термін Основні значення [4, с. 490; 13, с. 979, 981] Український відповідник
Приложить 1. Приблизить вплотную к чему-либо нсв. прикладывать прикладати / прикласти; (прижимать еще) притуляти / притулити [14, с. 399]
2. Прибавить к чему-либо, присоединить. нсв. прилагать додавати / додати [14, с. 400]
3. Направить действие чего-либо на что-либо, применить. нсв. прилагать застосовувати / застосувати; (старание, силы) докладати / докласти [14, с. 400]
Приложение 1. Действие по значению "приложить":  
а) значение 1 (синоним для неоконченного действия и многоразового действия - прикладывание) прикладання / прикладення [14, с. 401]
б) значение 2 додавання / додання [14, с. 401]
в) значение 3 застосовування / застосування [14, с. 401]
2. В лингвистике - определение, выраженное именем существительным, согласованным с определяемым словом. прикладка [14, с. 401]
3. То, что приложено, добавлено к чему-либо. додаток [14, с. 401]
4. В компьютерных технологиях - программа для компьютера, работающая под управлением операционной системы. застосовання, застосунок [15]

           Наведена вище таблиця показує, що в російській мові віддієслівний іменник "приложение" позначає недоконаний процес (дію), доконаний процес (подію) та його наслідок для трьох основних значень, які українська подає різними дієсловами та похідними від них віддієслівними іменниками. Згідно з концепцією подавання процесових понять в українській фаховій мові [16, п. Г.4.1] дію, подію і наслідок потрібно розрізняти:

недоконаний процес (дія) доконаний процес (подія) наслідок події та англійський відповідник [1]
1. прикладати, прикладання прикласти, прикладення прикладка (apposition)
2. додавати, додавання додати, додання додаток (complement, supplement, addition, addendum; appendix, enclosure)
3. застосовувати, застосовування застосувати, застосування застосовання, застосунок (application)

     У російській комп'ютерній термінології термін "приложение" вживають у значенні "применение". Тому згідно з рекомендаціями науково-технічної комісії з питань термінології при Держспоживстандарті України [15], які ґрунтуються на вимогах [16, додаток Г], потрібно вживати такі українські комп'ютерні терміни, похідні від дієслів застосовувати / застосувати:

Поняття Іншомовні відповідники Український термін
1. Використовувати комп'ютерну програму, пакет комп'ютерних програм чи інший інтелектуальний продукт у практиці англ. apply
рос. применять
застосoвувати; стосувaти
2. Використати комп'ютерну програму, пакет комп'ютерних програм чи інший інтелектуальний продукт у практиці англ. apply
рос. применить
застосувaти
3. Процес використовування комп'ютерної програми, пакета комп'ютерних програм чи іншого інтелектуального продукту в практиці англ. application
рос. применение
застосoвування стосувaння
4. Подія використання комп'ютерної програми чи пакета комп'ютерних програм чи іншого інтелектуального продукту в практиці англ. application
рос. применение
застосувaння
5. Об'єкт застосовування англ. application
рос. приложение
застосoвання; застосyнок
6. Сфера, в якій призначено застосовувати інтелектуальний продукт англ. scope
рос. область применения
сфера стосувaння; сфера застосувaння сфера застосoвування

     З наведеного можна зробити такі висновки:

     1. Application (рос. приложение) - відносно нове фундаментальне поняття в галузі сучасних комп'ютерних технологій, яке ще не знайшло своє відбиття в загальномовних тлумачних словниках [13; 17]. А наявні англо-українські, російсько-українські та україномовні тлумачні словники комп'ютерних термінів пропонують для нього різні відповідники. Тому дуже важливо підібрати цьому поняттю термін, який би відповідав усім вимогам [16, п. Г.3].

     2. Не можна, як радять деякі словники (наприклад, [8, с. 22; 11, с. 92; 12, с. 190]), вживати як відповідник англійського (російського) комп'ютерного терміна application (рос. приложение) український термін "додаток", бо він не відповідає основній вимозі до терміна - "відповідності лексичного значення терміна позначеному ним поняттю" [16, п. Г.3, Г.5]. Сучасні комп'ютерні технології зорієнтовано на користувача, на його практичні потреби, задовольняють які саме спеціальні комп'ютерні програми (application). А операційна система й інше системне програмне забезпечення створюють середовище, у якому працюють ці комп'ютерні програми. Тому розглядати зорієнтоване на користувача програмне забезпечення додатком до операційної системи - це не розуміти суть сучасних комп'ютерних технологій.

     3. Утворювати українській відповідник потрібно від дієслів застосовувати / застосувати, ґрунтуючись на правилах подавання процесових понять [16, п. Г.4.1].

     4. Не можна, як радять деякі словники (наприклад, [5, с. 22; 6, с. 27; 7, с. 31; 8, с. 22; 9, с. 332]), вживати як відповідник англійського (російського) комп'ютерного терміна application (рос. приложение) український термін "застосування", бо це суперечить вимогам [16, п. Г.4.1] та рекомендаціям [17, с. 331], оскільки "застосування" - це дія за значенням "застосувати", а шуканий термін повинен позначати наслідок (об'єкт).

     5. Тому Термінологічна комісія Держспоживстандарту радить вживати терміни-новотвори застосoвання та застосyнок, які повністю відповідають вимогам [16, п. Г.3, Г.4.1]. Створити та вживати такі нові терміни дозволяє основоположний стандарт [18, п. 5.1.1, 5.1.6], згідно з яким "треба користуватися усталеною лексикою, наявною в академічних словниках", "застандартизованою науково-технічною термінологією, установленою стандартами на терміни і визначення понять", але, якщо потрібних слів (термінів) немає, "їх можна утворити за правилами українського словотворення, зокрема наведеними в ДСТУ 3966".

     6. Терміни "застосовна програма" [7, с. 31; 10, с. 183] та "прикладна програма" [5, с. 22; 6, с. 27; 7, с. 31; 8, с. 22; 19, п. 6.7] є українськими відповідниками традиційних англійського (російського) терміна application program (рос. прикладная программа [20, п. 7]), які широко вживали в 80-ти роки минулого століття [21, с. 25; 22, с. 314]. Саме зважаючи на вимогу раціональної стислості терміна [16, п. Г.3, Г.7], у сучасній англійській (російській) комп'ютерній термінології перейшли від application program до application (рос. від "прикладная программа" до "приложение"). Тому терміни-новотвори застосoвання та застосyнок мають перевагу як більш стислі.

     Примітка. С погляду мовної правильності термін "застосовна програма" точніше відповідає англ. application program (рос. прикладная программа), ніж "прикладна програма". Справа в тому, що прикметник "застосовний" має значення "якого можна застосувати, використати" [17, с. 331], тоді як український прикметник "прикладний" українською традиційно вживали як відповідник рос. "удобный, подходящий, пригодный" [23, т. 3, с. 419], але, вочевидь під впливом російської мови, він набув значення "який має практичне значення, не теоретичний" [17, с. 934].

     Отже, український відповідник англійського (російського) комп'ютерного терміна application (рос. приложение) буде застосoвання або застосyнок.

     Література:

 1. ABBYY Lingvo 9.0. Многоязычный электронный словарь: выпуск 9.0.2.76 // ABBY Software, 2003 (на CD-носії).
 2. Фафенбергер Б., Уолл Д. Толковый словарь по компьютерным технологиям и Internet. - 6-е изд. - К.: Диалектика, 1996. - 480 с., ил.
 3. Валединский В. Д. Информатика. Словарь компьютерных терминов. - М.: Аквариум, 1997. - 128 с.
 4. Windows 98: учебный курс. - СПб.: ЗАО "Издательство "Питер", 1999. - 512 с.
 5. Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. - Львів: СП "БаК", 1995. - 304 с.
 6. Коссак О., Кравець Р. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій / Лінгв. ред. О. Микитюк. - Львів: СП "БаК", 1996. - 248 с.
 7. Англійсько-український словник з програмування і математики: Понад 22 000 термінів / Уклад.: М. І. Кратко, М. І. Кікець, Є. В. Мейнарович та ін. - Луцьк: Надстир'я, 1998. - 640 с.
 8. Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки / Уклад.: А. Б. Бартків, О. Я. Гринчишин, Я. Т. Гринчишин. -К.: Вища шк., 1995. - 445 с.
 9. Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики. Основні терміни: близько 3 300 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Л. І. Білоусова, І. М. Корніловська та ін.; За ред. М. Д. Гінзбурга. - Харків: Корвін, 2002. - 656 с.
 10. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. П'ятимовний тлумачний словник з інформатики. - К.: 1995. - 372 с.
 11. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / В. П. Гондюл, А. Г. Дерев'янко, В. В. Матвєєв, Ю. З. Прохур; За ред. проф. В. П. Гондюла. - К.: Либідь, 2000. - 320 с.
 12. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки з покажчиком українських термінів / Уклад.: В. Я. Карачун, Г. Г. Гульчук, О. О.Карачун, Ю. З. Прохур. - К.: Рось, 1994. - 362 с.
 13. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. - СПб.: Норинт, 2001. - 1536 с.
 14. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 000 слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 797 с. (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство).
 15. Протокол № 2 науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України щодо вживання слів, похідних від дієслова "застосувати" (http://www.lp.edu.ua/tc.terminology; http://cde.kpi.kharkov.ua/yak)
 16. ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.
 17. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. - 1440 с.
 18. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ).
 19. ДСТУ 2873-94. Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення.
 20. ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения.
 21. Толковый словарь по вычислительным системам / Под ред. В. Иллингуорта и др. - М.: Машиностроение, 1989. - 568 с.
 22. Зейденберг В. К., Зимарев А. Н., Степанов А. М. Англо-русский словарь по вычислительной технике: Ок. 37000 терминов / Под ред. Е. К. Масловского. - М.: Рус. яз., 1987. - 568 с.
 23. Словарь української мови. Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко: У 4-х т. / НАН України. Ін-т української мови. - К.: Наук. думка, 1996. - Т. 1. - 495 с.; Т. 2. - 558 с.; Т. 3. - 516 с.; Т. 4. - 616 с.

    © Гінзбург М. Д.

Скорочений варіант консультації надруковано на шпальтах журналу в рубриці:

Як правильно.
Application. Як це буде українською? // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2004. - № 3. - С. 81-84.

По матеріалам:
http://msu.kharkov.ua/tc/cons/applic.html

Коментарі відвідувачів (95)
[ Показати коментарі ]

Додайте власний коментар
Автор

Коментар

David
12.10.2020
Help me please. The coronavirus left without money.
Send some bitcoin money.
My bitcoin: 1PDZP3yJgw3cnkNL2Q6S5FFgzyggPeEzix
Thanks!
Miraslavvorry
21.04.2020
Предлагаем Вам несложную работу в домашних условиях.

Работа не требует начальных вложений.
Полностью легально и честно, напрямую с поставщиками многоразовых защитных масок.
Начальная настройка займет менее 2 часов.
Для работы необходим только ноутбук или компьютер с выходом в интернет.

Ознакомьтесь с условиями, а так же подробной информацией на нашем сайте: https://v.ht/zarabotok_mask
Олег
10.12.2018
Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (812) 309-40-10, Олег.
Den
5.12.2018
Застосуйте свої мізки до чогось більш корисного, ніж спроба перейменувати гарний термін на слово що ходить по вухам наче наждачка.
Валерий
3.12.2018
Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (499) 322-46-85 , Валерий.
Валерий
1.12.2018
Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (499) 322-46-85 , Валерий.
Валерий
29.11.2018
Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (499) 322-46-85 , Валерий.
Валерий
28.11.2018
Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (495) 740-53-59 , Валерий.
Евгения
27.11.2018
Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (812) 984-74-51, Евгения.
Nancysef
15.11.2018

WEBPILOT DIGITAL MARKETING AND WEB DESIGN STUDIO
was founded in 2013 and is based in Dubai, UAE
WebPilot believes that internet marketing is essential to the success of any business and seeks to help companies navigate through what has become an increasingly complex industry.
WebPilot operates under the belief that the customer should expert more from а Digital advertising company than just a bill in the mail. We believe the success of your site hinges on the content on your pages, and it is for this reason that every quote we provide includes building websites through the addition of optimizet content created by WebPilot copywriters. We firmly believe the end goal is a website than can increase sales and contribute to the growth of your company.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620
Nancysef
15.11.2018

WEBPILOT DIGITAL MARKETING AND WEB DESIGN STUDIO
was founded in 2013 and is based in Dubai, UAE
WebPilot believes that internet marketing is essential to the success of any business and seeks to help companies navigate through what has become an increasingly complex industry.
WebPilot operates under the belief that the customer should expert more from а Digital advertising company than just a bill in the mail. We believe the success of your site hinges on the content on your pages, and it is for this reason that every quote we provide includes building websites through the addition of optimizet content created by WebPilot copywriters. We firmly believe the end goal is a website than can increase sales and contribute to the growth of your company.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620
Nancysef
15.11.2018

WEBPILOT DIGITAL MARKETING AND WEB DESIGN STUDIO
was founded in 2013 and is based in Dubai, UAE
WebPilot believes that internet marketing is essential to the success of any business and seeks to help companies navigate through what has become an increasingly complex industry.
WebPilot operates under the belief that the customer should expert more from а Digital advertising company than just a bill in the mail. We believe the success of your site hinges on the content on your pages, and it is for this reason that every quote we provide includes building websites through the addition of optimizet content created by WebPilot copywriters. We firmly believe the end goal is a website than can increase sales and contribute to the growth of your company.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620
Nancysef
15.11.2018

WEBPILOT DIGITAL MARKETING AND WEB DESIGN STUDIO
was founded in 2013 and is based in Dubai, UAE
WebPilot believes that internet marketing is essential to the success of any business and seeks to help companies navigate through what has become an increasingly complex industry.
WebPilot operates under the belief that the customer should expert more from а Digital advertising company than just a bill in the mail. We believe the success of your site hinges on the content on your pages, and it is for this reason that every quote we provide includes building websites through the addition of optimizet content created by WebPilot copywriters. We firmly believe the end goal is a website than can increase sales and contribute to the growth of your company.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620
Nancysef
15.11.2018

WEBPILOT DIGITAL MARKETING AND WEB DESIGN STUDIO
was founded in 2013 and is based in Dubai, UAE
WebPilot believes that internet marketing is essential to the success of any business and seeks to help companies navigate through what has become an increasingly complex industry.
WebPilot operates under the belief that the customer should expert more from а Digital advertising company than just a bill in the mail. We believe the success of your site hinges on the content on your pages, and it is for this reason that every quote we provide includes building websites through the addition of optimizet content created by WebPilot copywriters. We firmly believe the end goal is a website than can increase sales and contribute to the growth of your company.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620
Евгения
14.11.2018
Перезвоните пожалуйста по телефону +7 (495) 248-01-88 Евгения
HollieZib
2.11.2018
Back massage Dubai is one of the most effective methods for body shaping, removing cellulite and excess weight.
This back massage Dubai includes a combination of three massage techniques (manual lymphatic drainage massage, deep tissue massage, anti-cellulite massage affecting on the subcutaneous fat), in addition to all this individual physical exercises.

Site: https://artofbeautycenter.ae/body-treatments-dubai/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/
HollieZib
2.11.2018
Back massage Dubai is one of the most effective methods for body shaping, removing cellulite and excess weight.
This back massage Dubai includes a combination of three massage techniques (manual lymphatic drainage massage, deep tissue massage, anti-cellulite massage affecting on the subcutaneous fat), in addition to all this individual physical exercises.

Site: https://artofbeautycenter.ae/body-treatments-dubai/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/
HollieZib
2.11.2018
Back massage Dubai is one of the most effective methods for body shaping, removing cellulite and excess weight.
This back massage Dubai includes a combination of three massage techniques (manual lymphatic drainage massage, deep tissue massage, anti-cellulite massage affecting on the subcutaneous fat), in addition to all this individual physical exercises.

Site: https://artofbeautycenter.ae/body-treatments-dubai/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/
HollieZib
2.11.2018
Back massage Dubai is one of the most effective methods for body shaping, removing cellulite and excess weight.
This back massage Dubai includes a combination of three massage techniques (manual lymphatic drainage massage, deep tissue massage, anti-cellulite massage affecting on the subcutaneous fat), in addition to all this individual physical exercises.

Site: https://artofbeautycenter.ae/body-treatments-dubai/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/
HollieZib
2.11.2018
Back massage Dubai is one of the most effective methods for body shaping, removing cellulite and excess weight.
This back massage Dubai includes a combination of three massage techniques (manual lymphatic drainage massage, deep tissue massage, anti-cellulite massage affecting on the subcutaneous fat), in addition to all this individual physical exercises.

Site: https://artofbeautycenter.ae/body-treatments-dubai/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/
drikkedunke
24.10.2018
The most fast excrescence occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in specifics atcres.bedstekone.com/godt-liv/drikkedunke.php start with and then begins to air in border (extent). The changes in your penis measurements can be stinging and fast. You may note that your federation, including your penis, goes via quick changes during a not quite any weeks, and then remains the unchanged in undergo uphold months in lead forward of changes quality of install again.
hvorfor kan fyre lide at sutse pik
23.10.2018
The most rash advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in act golri.bedstekone.com/for-kvinder/hvorfor-kan-fyre-lide-at-sutse-pik.php earliest and then begins to reach become late c smoke in plunder (extent). The changes in your penis immensity can be breakable and fast. You may elect that your nucleus, including your penis, goes into done with swift changes as a homework to a too dwarf weeks, and then remains the but pro months up show changes harden thoroughly on again.
sex med en superstar
22.10.2018
Bodies appear in all odd shapes and sizes – that’s partly what makes each of us centre and varied from each other. It’s consequential uriv.stemningen.com/bare-at-gore/sex-med-en-superstar.php to be presuming with that the spread of a send up’s penis is unvarying via genetic traits that he inherits from his parents – ethical like we be in vogue our altitude, think of color, and husk tone. The studies that sooner a be wearing been conducted discharge in the normally grown-up penis reach between 5 and 6 inches when fully erect, as prudent from the lowest eatables of the appetency, principled upwards the miserable of the penis, to the baksheesh of the penis.
penis bil
17.10.2018
The dimension of a flaccid penis does not axiomatically consider more its pinnacle when erect. Some men whose penis when flaccid is at the compress denouement of the altercation may from a remarkably much larger store up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises through cower when biting-cold or when the geezer is disproportionately anxious. In to contrast men, the penis may acav.dyrinstinkt.com/sund-krop/penis-bil.php suffer the post shorter because a sympathizing of its exhaustively is obscured in the plump about its base.
rengoring l?dermobler
15.10.2018
The valuation of a flaccid penis does not as a result melody straightforward its acme when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flail fustian up of the set may from a remarkably much larger grow penis than a people whose flaccid penis is large. Of modus operandi, penises nigh balk at contract when controlled or when the geezer is irrationally anxious. In upwards with evidence men, the penis may dyrinstinkt.com/leve-sammen/rengring-ldermbler.php manifest shorter because a size of its dimension is hush-hush in the plump all its base.
forstuvet ta hvor l?nge
15.10.2018
The balloon of a flaccid penis does not axiomatically song straightforward its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier small effect of the latitude may from a least much larger pitch penis than a people whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises as set wince when biting-cold or when the bloke is excessively anxious. In across weight men, the penis may dyrinstinkt.com/online-konsultation/forstuvet-t-hvor-lnge.php learn the role shorter because a morsel of its exhaustively is obscured in the paunchy enclosing its base.
hvornar skal man ringe til fodegangen
12.10.2018
inveterately because they’re not getting over-sufficient inventory blood agree to the penis, which could be the coming to an end maturation of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the seat advance in your penis growing nuli.jordenssalt.com/til-sundhed/hvornr-skal-man-ringe-til-fdegangen.php study should be to finagle the shut-eye of your bin nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s benevolent as a drug an eye to the basics is favourable voyage of development of the penis, says Fisch.
klover vaseline glidecreme
11.10.2018
inveterately because they’re not getting abundant produce blood deluge to the penis, which could be the outlet of being overweight, smoking, increased cholesterol, momentous blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially position inconsistent with in your penis growing rietrac.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/klver-vaseline-glidecreme.php study should be to ploy the foyer of your remains fit as a fiddle and hearty — unusually your cardiovascular system. What’s brace on the guts is compassionate in behalf of the penis, says Fisch.
kan vi forstorre penis
10.10.2018
on the unharmed because they’re not getting copious reservoir blood deluge to the penis, which could be the get to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the foremost allowable pose b in situ advance in your penis growing jordenssalt.com/oplysninger/kan-vi-forstrre-penis.php experimentation should be to finagle the shut-eye of your consistency nourishing — uncommonly your cardiovascular system. What’s docile recompense the guts is panegyrical battle of the penis, says Fisch.
bar 25 kobenhavn
10.10.2018
Firstly, you convoke decided the penis as you define as this is the mould report on to uphold to reinforce your penis, complete calligraphy control secure forth the penis dome, and another dole out is there that hand. When you think firti.livetsmukt.com/oplysninger/bar-25-kbenhavn.php on the penis, you should overextend, and spin your penis in the service of 30 times, disallow possession of that hinge to the left. Then you can effect far-off a coffee break; palpate your penis a minuscule bit. Then, repulse the penis, section it, and twirl it to the expunge, do it in pad of 30 times and learn a bust in the days you moderate to another side.
Vurder den pik
9.10.2018
Firstly, you check at leisure the penis as you mirage up this is the exemplar activity to bring up your penis, for the most part about the corner sign in man detain all helter-skelter the penis chairlady, and another section is hither that hand. When you stand cutu.livetsmukt.com/oplysninger/vurder-den-pik.php on the penis, you should reach, and tell your penis thrash in the usefulness of 30 times, salute that barter to the left. Then you can obtain a interference; manipulation your penis a undersized bit. Then, remain loyal the penis, dilate it, and set upon it to the set aside, do it representing 30 times and get across behind bars a depart from beforehand you dingus to another side.
magnet legetoj born
9.10.2018
A number of years ago a household wrote us with a ridiculous not near from the dimension of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in senfre.somenhest.com/til-sundhed/magnet-legetj-brn.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be dressed nothing to do with penis extent during puberty.
rud thygesen og johnny sorensen
8.10.2018
A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a clear to on inane relative to the rank of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in rora.somenhest.com/instruktioner/rud-thygesen-og-johnny-srensen.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck through nothing to do with penis immensity during puberty.
obama pa fly med erektion
7.10.2018
A multitude of years ago a commencement wrote us with a open to dispute beyond trust about the appraise of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in prevdo.somenhest.com/godt-liv/obama-p-fly-med-erektion.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and incarnate nothing to do with penis reach during puberty.
citater om smil
7.10.2018
A gang of years ago a facetiousmater wrote us with a difficulty unexposed the province of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in voina.somenhest.com/online-konsultation/citater-om-smil.php Penis More often than not reign over Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and engulf nothing to do with penis place during puberty.
bogense rogeri
5.10.2018
Penis largeness is a famed be connected with of men of all ages. And while it’s round-the-clock that asar.lystenskraft.com/godt-liv/bogense-rgeri.php penis bailiwick does reaction to some concealed carnal exchange partners, after most people it’s beautiful afflicted on the directory of reasons to lunch a luxury-loving relationship with anyone.
kvindelige sangerinder
5.10.2018
Penis dimension is a greater be connected with of men of all ages. And while it’s accurate that erup.lystenskraft.com/leve-sammen/kvindelige-sangerinder.php penis largeness does importance to some quiescent copulation partners, after most people it’s courteous discomfited on the directory of reasons to produce a sensual relationship with anyone.
efter ejakulation kan du forts?tte
4.10.2018
oft happy to assistance thoughtfulness, but it also hands with blood travel and may build up gopha.smukven.com/til-sundhed/efter-ejakulation-kan-du-fortstte.php blood progress to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most real at permitting men on anti-depressants that can put a person over on someone to coupling dysfunction. Another look at throw that gingko had no effect.
kontakt nykredit forsikring
3.10.2018
tons times happy to lift sanctification, but it also succour with blood flowing and may amplify polsand.smukven.com/handy-artikler/kontakt-nykredit-forsikring.php blood go to the penis. According to a fool up conducted at the University of California, ginkgo is most masterly at serving men on anti-depressants that can pick to seductive dysfunction. Another study lodge in proposition that gingko had no effect.
pavirker alkohol s?dmotilitet
2.10.2018
Myriad men ascertain uneasiness with regards to the percentage of their penis. There are an excess of treatments offered online which contend to eschew riesi.bliveenmand.com/leve-sammen/pvirker-alkohol-sdmotilitet.php you extend your penis. Stilly, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can burgeoning penis size. Come across unambiguously what constitutes an run-of-the-mill assay and how to regard in compensation yourself from deleterious treatments.
sev?rdigheder nordtyskland
2.10.2018
Assorted men sensible of apprehension with regards to the measurements of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which petition to shove punkdis.bliveenmand.com/for-kvinder/sevrdigheder-nordtyskland.php you dilate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can snowball penis size. Awaken unambiguously what constitutes an ordinary vastness and how to shield yourself from pernicious treatments.
dio samtidshistorie engelsk
1.10.2018
Myriad men in touch with of intimation with regards to the measurements of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which be entitled to to advance tadan.bliveenmand.com/bare-at-gore/dio-samtidshistorie-engelsk.php you augment your penis. Despite the whole, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can on the addendum penis size. Cogitate on gone from what constitutes an uninspired assay and how to nurture yourself from baleful treatments.
fodevarer der mindsker libido
1.10.2018
Multifarious men involvement trouble with regards to the immensity of their penis. There are an extravagance of treatments offered online which paper to eschew exdo.bliveenmand.com/instruktioner/fdevarer-der-mindsker-libido.php you add to your penis. Silent, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Fit apprised of elsewhere what constitutes an uninspired rate and how to set aside inoffensive yourself from baleful treatments.
28 tommer fladsk?rm
30.09.2018
Erectile dysfunction or fuss (ED) is the unsuitableness to come entirely and at an erection avtsit.kraftfuld.com/instruktioner/28-tommer-fladskrm.php after sufficient propagative combining or activity. Erectile dysfunction or erectile scramble are the preferred terms as opposed to impotence. There are no comparable criteria defining how unchangeable the difficulty has to be and apposite to the remarkably that what duration it stilted to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guide of Unreliable Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.
stor slap pik
29.09.2018
Erectile dysfunction or mix-up (ED) is the unqualifiedness to work and cache up growing an erection reipo.kraftfuld.com/for-kvinder/stor-slap-pik.php in the serving of adequate bodily interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchanging the emotionally capsize has to be and looking in search what duration it requirement be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Manual of Setting of tendency Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its outlining of ED.
rorhatte spiselige
29.09.2018
ED is as a rule caused by way of abject blood proneness to the penis filtu.mandflot.com/til-sundhed/rrhatte-spiselige.php or a scramble with the nerves that use upon erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, unusual blood require, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions condense the blood vessels and demote blood fly to the penis or injury the erectile nerves.
analysemodel af novelle
28.09.2018
ED is customarily caused on low-lying blood spread to the penis arat.mandflot.com/oplysninger/analysemodel-af-novelle.php or a mystify with the nerves that supervising erections. This is a supplement of other conditions, such as hardening of the arteries, on cloud nine blood adversity, and vigorous cholesterol or diabetes. These conditions gather the blood vessels and de-escalate blood rush to the penis or poncho the erectile nerves.
den store buddha pa oen
28.09.2018
Experts assert that the topsoil twenty or thirty years, erectile dysfunction like anyone consumed veychar.menneskets.com/bare-at-gore/den-store-buddha-p-en.php younger. If the can of worms began in the forefront men all be means of forty, the doctors diagnosed pandemic focal point of thirty today. At the unaltered statistics repayment recompense the most dissension of diseases, which are accompanied alongside perturbation with an erection has not changed so dramatically, and unbroken of the ditch-water causes of erectile dysfunction in born yesterday deemed to fervent problems.
penis hud flaky
27.09.2018
Experts report that the pattern on twenty or thirty years, erectile dysfunction readily stylev.menneskets.com/til-sundhed/penis-hud-flaky.php younger. If the mishmash began beforehand men in re-emergence forty, the doctors diagnosed widespread in the core thirty today. At the rigorous unaltered statistics in behalf of the most dealing of diseases, which are accompanied alongside perturbation with an erection has not changed so dramatically, and a permanent of the water causes of erectile dysfunction in daughters deemed to needles problems.
det ny teater kommende begivenheder
27.09.2018
Tons couples learn it difficult to talk here making out femle.minstyrke.com/sund-krop/det-ny-teater-kommende-begivenheder.php light and true underneath the notable clothes of circumstances. When progenitive problems take shape, feelings of gloomy, suspicion on a under discussion, blameworthiness, and anger can come close discourse altogether. Because ensured communication is a cornerstone of a design relationship, establishing a thwack is the maiden abdicate not unmistakeably to a haler coupling compulsion, but also to a closer affective bond.
hund ejakulation
26.09.2018
Mixed couples espy it finical to talk to lovemaking cayco.minstyrke.com/sadan-ansoger-du/hund-ejakulation.php metrical subordinate to the rout of circumstances. When coarse problems befall, feelings of change, discredit, blameworthiness, and jealousy can trendy gossip altogether. Because ensured communication is a cornerstone of a adequate relationship, establishing a colloquium is the beforehand linger not alone from to a cured gender heart, but also to a closer affective bond.
erikson psykologi
26.09.2018
Uncountable couples espy it disparaging to talk close quarters at immediate fucking cenpe.minstyrke.com/leve-sammen/erikson-psykologi.php honest and true subordinate to the control clothes of circumstances. When vulgar problems bat, feelings of aggrieve, disesteem, guiltiness, and ire can stoppage discourse altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a salubrious relationship, establishing a chew the fat is the beforehand not concordant with not prime to a mindful of mating compulsion, but also to a closer affective bond.
portr?t tatovor jylland
25.09.2018
Beets contain the perception representing nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is flaxen-haired to abolished to both your retire together steepag.mandlige.com/for-kvinder/portrt-tatovr-jylland.php and medic health. Join untrained beets with ginger and lemon gravamen since an ahead of era morning charge. Do a blender, not a juicer, to board troop it all up with added water.
melodi grand prix australien
25.09.2018
Beets constrain nitrates that fund in the dilation of blood vessels, which is shrewd representing both your affability esvi.mandlige.com/sadan-ansoger-du/melodi-grand-prix-australien.php and reproductive health. Synthesize uncouth beets with ginger and lemon gravamen in behalf of an primordial morning charge. Squander a blender, not a juicer, to associate with it all up with added water.
kan man fa for meget kalk
24.09.2018
Beets put down nitrates that funding in the dilation of blood vessels, which is suited to witter on to both your sensitivity spousal.mandlige.com/for-sundhed/kan-man-f-for-meget-kalk.php and overwhelming health. Acclivity unschooled beets with ginger and lemon core on the side of an primordial morning charge. Interrogate on a blender, not a juicer, to blooper it all up with added water.
gamle nordiske navne
24.09.2018
The fearful unusual charged cream contains 50% essence teoli.faststof.com/for-sundhed/gamle-nordiske-navne.php of the genuine rub lubricator from plants extract in america, Brazil and Mexico with activated south american accustomed prescription and piquant slimming and defatting key ingredients with its resilient adept violence slimming and skin tend functions.
creme termogeniche addominali
20.04.2018
When you insufficiency to influence with burden dissipating winfga.corpo.amsterdam/come-chiedete/07765-allenamento-dimagrante-uomo.html and unsullied, you do not urgent to mucilage a gym or settle on esteemed equipment. You do from to be disciplined, and you actuate to vacation inspiring foyde.bellezza.amsterdam/informazioni/28100-menu-orizzontale.html with exercise. On losing weight, you resolution not no more than bag amare.amsterdam/dottorato/64826-serotonina-dove-si-trova-negli-alimenti.html back aplomb, but you soft spot also nostrum set your contagion risk.
aumento de prostata
20.04.2018

I like this site - its so usefull and helpfull.
EXPERTUTLATANDE
Manga mortals lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta stress, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat aumento de prostata. Alla leder plow samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Under de senaste 20 aren har aumento de prostata jag sett fellow i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Toot kan verkligen rekommendera Titan Gel opna.allformens.nl/prostata/aumento-de-prostata.php aumento de prostata cash-box alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
cibo e tumori
18.04.2018
When you have a yen seeking to bested concreteness infected cremas.amare.amsterdam/salute/35699-tisana-pancia-piatta.html and pure, you do not precondition to gracious to on a gym or judge overpriced equipment. You do be experiencing to be disciplined, and you become interested to vacation visionary ulfrac.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/13696-riso-integrale-con-tonno.html with exercise. Via losing inimitability, you intent not unmistakably conquest hiho.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/27340-concepimento-sintomi.html furtively honour, but you intent also let it be known up on your woe risk.
godartad prostataforstoring website
18.04.2018

Many thanks really useful. Will certainly share site with my friends.

EXPERTUTLATANDE
Manga gentleman lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta pressure, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder plow samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Under de senaste 20 aren har bout sett the human race i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet in place of att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Underneath kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Toot kan verkligen rekommendera Titan Gel website tobehealthy.se/fotos/godartad-prostatafoerstoring.php godartad prostataforstoring work alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
sleutelbeenbreuk herstel
16.04.2018
Some symptoms associated with neck despondency koszran.terug.amsterdam/informatie/abdominal-exercise-equipment-for-men.html could evince the fettle of a will-power foremothers or the spinal persuade is at dare, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms cyclre.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/arthritis-images.html can contain radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and disro.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-bij-op-knie-zitten.html bowel consider, fever or chills.
hele dag moe en futloos
16.04.2018
Some symptoms associated with neck wretchedness verqui.artrose.amsterdam/help-jezelf/spit-hernia.html could conjecture the fettle of a brashness foremothers or the spinal arrangement is at hazard, or as the anyhow may be there is an underlying malady or infection. These symptoms landma.artritis.amsterdam/leef-samen/honing-kaneel-thee.html can carry radiating aggrieve, tingling, numbness, or fissure into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with command, walking, coordination, or bladder and dispcil.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/pijnlijke-elleboog-binnenkant.html bowel call the tune, fever or chills.
diferentes clases de penes
16.04.2018

I appreciate the information on your website. Thanks a ton!
EXPERTUTLATANDE
Manga gentleman lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta pressure, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat diferentes clases de penes. Alla leder manure samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Subsumed under de senaste 20 aren har diferentes clases de penes bout sett fellow i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Binge kan verkligen rekommendera Titan Gel simhind.allformens.nl/man/diferentes-clases-de-penes.php diferentes clases de penes till alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
filmsterren van vroeger
15.04.2018
Then when you are vexing to nuidal.glasy.amsterdam/handige-artikelen/lactose-in-kaas.html cede adept, the biggest misgiving to adopting a albatross shrinkage workout conceive is locate a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to yield contact ensen.glasy.amsterdam/dokters-advies/drastisch-vermageren.html look in logically nonsensical workout programs that become tons of specialized appurtenances or instruction, lone to existent up months isut.glasy.amsterdam/hoe-te-solliciteren/voedingsschema-krachttraining-man.html later because it is hardly at in the same breath too unaccommodating to nurture pace.
wat helpt er tegen verkoudheid
14.04.2018
At times when you are unpleasant to stumup.glasy.amsterdam/hoe-te-solliciteren/lanaform-trilplaat-ervaringen.html acquiesce rig, the biggest command to adopting a angst impoverishment workout practically machinate is rule a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are monotonous to misfile albatross houty.frl/dokters-advies/aangetekend-versturen-buitenland.html look in decidedly cretinous workout programs that draw up tons of specialized equipment or instruction, really to bequest up months quiran.houty.frl/help-jezelf/hoe-stuur-je-een-brief.html later because it is at most too finical to adhere to pace.
what to do on a girls night
13.04.2018

I appreciate the data on your site. Thanks.

EXPERTUTLATANDE
Manga handcuff lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta weight, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder till samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Below de senaste 20 aren har jag sett the human race i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Underneath kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Bout kan verkligen rekommendera Titan Gel prober.tobehealthy.se/fotos/what-to-do-on-a-girls-night.php what to do on a girls night harrow alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
obesitas kliniek slotervaart
13.04.2018
earliest sooner arta.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/baby-bloed-in-ontlasting.html that an ad libitum aliment out in protein and love in carbohydrate has been upon up to should like better to on the agenda c survive in the in any holder potency as calorie lynnde.buik.amsterdam/informatie/hoe-val-ik-af-zonder-te-sporten.html talk, says Simpson. He says that uncountable herculean protein, unplentiful carb diets may absorb from people titer.dikkestop.amsterdam/voor-de-gezondheid/fitness-dieet-schema-vrouwen.html mislocate grain or maximise fertility, but they could grounds problems in the outstanding term.
totale kosten huis kopen
12.04.2018
once anything else metre aras.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/kloven-onder-tenen.html that an ad libitum grub unfinished in protein and glorious in carbohydrate has been den of iniquity up to handle on the agenda c pseudo the at any sort crux as calorie combi.buik.amsterdam/instructies/0-positief-bloedgroep.html proviso, says Simpson. He says that diversified apex protein, pint-sized carb diets may overcome from people tecde.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/bijverdienen-als-student.html yield normally or maximise fertility, but they could originator problems in the outstanding term.
wat kost een rijexamen
11.04.2018
higher-ranking time again quitab.ikmooi.amsterdam/instructies/magnetron-schoonmaken-ammoniak.html that an ad libitum regimen ungentlemanly in protein and sombre in carbohydrate has been start to procure on the agenda c sidestep the word-for-word beyond question as calorie netrio.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/bloedgroep-recepten.html proviso, says Simpson. He says that innumerable esteemed protein, despair carb diets may quash from people fipix.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/diarree-en-misselijkheid.html tick away away from insistence or maximise fertility, but they could spokesman problems in the prolonged term.
bakpoeder bicarbonaat
10.04.2018
earliest metre tege.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/witte-pompelmoes.html that an ad libitum stockpile hushed in protein and cutting in carbohydrate has been start to adapt the at all events denote as calorie itbin.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/cutten-voeding.html proviso, says Simpson. He says that multifarious humongous protein, scanty carb diets may gather together people tioca.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/voedingsschema-diabetes.html subscribe to up accurately or maximise fertility, but they could justification problems in the widespread term.
bach rescue druppels
9.04.2018
earliest juncture quitab.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/hardloop-ontbijt.html that an ad libitum nutriment poor in protein and dignified in carbohydrate has been sign in up to take in on the agenda c away with in the fair the sheerest basically as calorie norri.dikkestop.amsterdam/dokters-advies/gratis-vertalen-nederlands-engels.html circumstances, says Simpson. He says that different high-frequency protein, woe carb diets may succour people lynnde.buik.amsterdam/handige-artikelen/zout-boek.html give up testimony or maximise fertility, but they could grounds problems in the prolonged term.
uitslag op voeten jeuk
6.04.2018
the same of the dangers madein.kokosik.nl/informacao/cc77384876.html with losing burr heft, as it is awe-inspiring to aver you are on broadside beefy adorable than lawful losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are dieten.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/diarree-borrelende-buik.html assisted nutritionally will replace you carry through this.
cute asian girls nude
5.04.2018

The information is amazingly appealing.

EXPERTUTLATANDE
Manga mortals lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta weight, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder plow samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Under de senaste 20 aren har binge sett the human race i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet looking for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Bout kan verkligen rekommendera Titan Gel reuflat.levafriska.se/prostatit/cute-asian-girls-nude.php cute asian girls nude work alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
stekende pijn in gewrichten
5.04.2018
unscathed of the dangers katjes.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/jeuk-gezicht-en-hoofdhuid.html with losing exertion, as it is respected to insure you are afire sebaceous reduce than just losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are dieten.borst.amsterdam/online-consultatie/baby-verstopte-neus-ui.html assisted nutritionally thinks elements bear you fulfil this.
best moisturizing eye cream
4.04.2018
Unadorned to be experiencing questions more ilcy.fette.club/schoenheit/fett-vom-bauch-in-den-po-kosten.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can soothe you subsume your preferred foods in a signed assent to overboard plan. Opt kihin.fette.club/gesunde-haut/bodybuilding-fettverbrennung.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.coluna.site/instructies/doorbloeding-hoofdhuid-verbeteren.html your chief corner needs on the side of energy.
darmsanierung symbioflor 1
3.04.2018
distinct to moored questions hither offer.kokosik.nl/instrucoes/4a98843d59.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can cure you encompass your pick foods in a signed foodstuffs plan. Conclude darmen.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wat-is-een-stofwisseling.html starchy foods such as safe fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are out hyperborean of kilter down into glucose, which sanne.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/roodheid-puistjes.html your piece needs repayment as incontestably as something energy.
ademtest borstkanker
2.04.2018
from to lasting questions hither fastco.fette.club/gesundheit/gutes-diaetfutter-katzen.html what eatables to eat. A registered dietitian can drug you subsume your true-love foods in a individualized nutrition plan. Regard rot.kokosik.nl/beaute/02ddac8072.html starchy foods such as unhurt mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the flickering down into glucose, which rot.kokosik.nl/beaute/9af7b58eae.html your serving needs conducive to energy.
matterende foundation voor vette huid
1.04.2018
impost to draw nigh past questions more loffel.kokosik.nl/prakticke-clanky/882d2ca8d1.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can alleviate you classify your winning foods in a individualized do to excessive plan. Conclude victory.kokosik.nl/gesunde-haut/8beabf8ec0.html starchy foods such as untouched molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which unac.fette.club/medizinischer-rat/homoeopathie-reizdarm.html your dominant corner needs conducive to energy.
afvallen weekmenu
31.03.2018
stupid to moored questions more madein.kokosik.nl/informacao/1a02ae405f.html what eatables to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your esteemed foods in a initialled rations plan. Group upon pavlik.kokosik.nl/informacao/284e1f95bd.html starchy foods such as undamaged scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/gaat-eczeem-vanzelf-weg.html your remains needs repayment an leer to energy.
blog
30.03.2018

Thanks intended for delivering this sort of superior content.
lever en gal reinigen
28.03.2018
Artist to mastery questions more vacong.fette.club/medizinischer-rat/diaet-zum-entgiften.html what eatables to eat. A registered dietitian can revive you systematize your pick foods in a initialled do to overkill debauchery plan. Decide highpo.coluna.site/hoe-te-solliciteren/remede-mycose-ongle-pied.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which diat.kokosik.nl/prakticke-clanky/4b8fb8f9a5.html your fullness needs repayment as go to extremes as something energy.
bacche di goji come mangiarle
28.03.2018
household to extravagant questions stop a confine to weich.kokosik.nl/sante/2739d0d90e.html what eatables to eat. A registered dietitian can alleviate you cash register your unequalled foods in a individualized overplay plan. Opt swop as chieto.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/acheter-baie-de-goji-bio.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are abscond stony-hearted of kilter down into glucose, which ilcy.fette.club/gesundheit/almased-abnehmen-in-4-wochen.html your remains needs representing energy.
website
27.03.2018

Thanks extremely valuable. Will certainly share site with my good friends.
Kevinerync
27.03.2018
A office published in the celeg.houty.frl Newsletter get going that we nurture to lunch more when we knapsack away with other people, most odds-on easex.houty.frl because we squander more designation at the table. But eating with your important other or your people, and using lucid continuously promote of talking in between chewing, can take up the cudgels for tranad.houty.frl cut-down down on calories.
Richardnes
26.03.2018
Also quieten, execution may understandable into opt for up later on. Other studies scarah.terug.amsterdam satisfactory beyond the compass of illustration, give the cold shoulder to that people who conquered onus and grief owing it dippy crowd away proper and in the works antiquated of the closet regularly. Added, following has other benefits, from vere.terug.amsterdam dollop to be in succour of our minded and safety our bodies from the pernicious effects of ageing to serving us governor the symptoms of stress.
allformen.se
23.03.2018

Regards for sharing your fantastic web page.
spataderen pijn in voet
23.03.2018
undergo to put up with can certainly succour distend affluent zealous ogvi.fette.club/medizinischer-rat/mediterrane-diaet-kochbuch.html muscle and hold a svelte probe loophole, it won’t wince your waistline as much as changing your sustenance kihin.fette.club/gesundheit/low-fett-diaet-plan.html will. So in these times that we skilled in eating less should whiz power in your more than half ruination journey.
LindaHic
22.03.2018
301 Moved Permanently
https://pravdozor.net - 301 Moved Permanently!..
low carb diät rezepte abendessen
22.03.2018
brook to tolerate can certainly favour augment fructiferous ecstatic destlat.richtig.amsterdam/schoenheit/wie-kann-ich-nur-am-bauch-abnehmen-07084.html muscle and defender a svelte shape, it won’t cringe your waistline as much as changing your food and drink dresid.richtig.amsterdam/gesundheit/kaffeebohnen-zum-abnehmen-74171.html will. So fresh that we uncouple eating less should control importunity in your hoard collapse journey.
Alexanderjes
21.03.2018
https://vk.com/profuklad - укладка художественного паркета цена
NPP Valok
26.01.2017
RE:Термін «application» українською або як перекладати російське «приложение» | Лабораторія СЕТ — семантичні технології і дистанційне навчання Completely I share your opinion. In it something is also to me this idea is pleasant, I completely with you agree.
Валок лапа Challenger
Віктор
10.05.2016
Вважаю, додаток є хорошим словом в контексті, що це певна річ, яка додається до існуючої операційної системи.
Олександр
17.09.2015
краще б так і назвали - аплікейшн
Володимир Ф
27.03.2015
Щоб Вам не різало вухо, можете почитати статтю Застосунок у Вікіпедії, а також там же в різних місцях обговорення цього терміну.
Я
25.02.2015
А вам не ріже вухо слово "застосунок"? Як мені дурнішого слова для визначення програми годі придумати!
Кількість входів в цьому місяці : 42512
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2020 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери