Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Термін «application» українською або як перекладати російське «приложение»

Application, як це українською?

     У сучасній англійській комп'ютерній термінології поряд з терміном program (програма) широко вживають термін application та похідні від нього (наприклад, MS-DOS application, Windows application, Windows NT-based application, non-Windows NT application, business application, distributed application, real-time application) [1]. Відповідником цього терміна в російській комп'ютерній термінології став термін "приложение". У тлумачних словниках комп'ютерних термінів наводять таке тлумачення цього поняття

application (рос. приложение) Программное обеспечение, используемое компьютером для решения специфических задач, таких как написание рассказов, печать адресных этикеток, верстка текста и графики в газете или решение математической задачи. Более употребительны термины прикладное программное обеспечение или прикладная программа [2, с. 26]
Прикладная программа, работающая под управлением интегрированной программной оболочки (например, MS Windows). Особенностью приложения как программы является способность взаимодействовать с другими приложениями (обмениваться данными, запускать на выполнение другие приложения и т.п.) [3, с. 8]

     У глосарії підручника з операційної системи Windows 98 [4, с. 490] наведено таке визначення:

приложение Программа для компьютера, работающая под управлением операционной системы

     В англо-українських, російсько-українських та україномовних тлумачних словниках комп'ютерних термінів є такі основні відповідники цього терміна:

     1) застосування [5, с. 22; 6, с. 27; 7, с. 31; 8, с. 22; 9, с. 332];

     2) застосовна програма [7, с. 31; 10, с. 183];

     3) прикладна програма [5, с. 22; 6, с. 27; 7, с. 31; 8, с. 22];

     4) додаток [8, с. 22; 11, с. 92; 12, с. 190].

           Щоб розібратися який термін точніше передає поняття, розгляньмо українські відповідники багатозначних російських дієслова "приложить" та віддієслівного іменника "приложение":

Російський термін Основні значення [4, с. 490; 13, с. 979, 981] Український відповідник
Приложить 1. Приблизить вплотную к чему-либо нсв. прикладывать прикладати / прикласти; (прижимать еще) притуляти / притулити [14, с. 399]
2. Прибавить к чему-либо, присоединить. нсв. прилагать додавати / додати [14, с. 400]
3. Направить действие чего-либо на что-либо, применить. нсв. прилагать застосовувати / застосувати; (старание, силы) докладати / докласти [14, с. 400]
Приложение 1. Действие по значению "приложить":  
а) значение 1 (синоним для неоконченного действия и многоразового действия - прикладывание) прикладання / прикладення [14, с. 401]
б) значение 2 додавання / додання [14, с. 401]
в) значение 3 застосовування / застосування [14, с. 401]
2. В лингвистике - определение, выраженное именем существительным, согласованным с определяемым словом. прикладка [14, с. 401]
3. То, что приложено, добавлено к чему-либо. додаток [14, с. 401]
4. В компьютерных технологиях - программа для компьютера, работающая под управлением операционной системы. застосовання, застосунок [15]

           Наведена вище таблиця показує, що в російській мові віддієслівний іменник "приложение" позначає недоконаний процес (дію), доконаний процес (подію) та його наслідок для трьох основних значень, які українська подає різними дієсловами та похідними від них віддієслівними іменниками. Згідно з концепцією подавання процесових понять в українській фаховій мові [16, п. Г.4.1] дію, подію і наслідок потрібно розрізняти:

недоконаний процес (дія) доконаний процес (подія) наслідок події та англійський відповідник [1]
1. прикладати, прикладання прикласти, прикладення прикладка (apposition)
2. додавати, додавання додати, додання додаток (complement, supplement, addition, addendum; appendix, enclosure)
3. застосовувати, застосовування застосувати, застосування застосовання, застосунок (application)

     У російській комп'ютерній термінології термін "приложение" вживають у значенні "применение". Тому згідно з рекомендаціями науково-технічної комісії з питань термінології при Держспоживстандарті України [15], які ґрунтуються на вимогах [16, додаток Г], потрібно вживати такі українські комп'ютерні терміни, похідні від дієслів застосовувати / застосувати:

Поняття Іншомовні відповідники Український термін
1. Використовувати комп'ютерну програму, пакет комп'ютерних програм чи інший інтелектуальний продукт у практиці англ. apply
рос. применять
застосoвувати; стосувaти
2. Використати комп'ютерну програму, пакет комп'ютерних програм чи інший інтелектуальний продукт у практиці англ. apply
рос. применить
застосувaти
3. Процес використовування комп'ютерної програми, пакета комп'ютерних програм чи іншого інтелектуального продукту в практиці англ. application
рос. применение
застосoвування стосувaння
4. Подія використання комп'ютерної програми чи пакета комп'ютерних програм чи іншого інтелектуального продукту в практиці англ. application
рос. применение
застосувaння
5. Об'єкт застосовування англ. application
рос. приложение
застосoвання; застосyнок
6. Сфера, в якій призначено застосовувати інтелектуальний продукт англ. scope
рос. область применения
сфера стосувaння; сфера застосувaння сфера застосoвування

     З наведеного можна зробити такі висновки:

     1. Application (рос. приложение) - відносно нове фундаментальне поняття в галузі сучасних комп'ютерних технологій, яке ще не знайшло своє відбиття в загальномовних тлумачних словниках [13; 17]. А наявні англо-українські, російсько-українські та україномовні тлумачні словники комп'ютерних термінів пропонують для нього різні відповідники. Тому дуже важливо підібрати цьому поняттю термін, який би відповідав усім вимогам [16, п. Г.3].

     2. Не можна, як радять деякі словники (наприклад, [8, с. 22; 11, с. 92; 12, с. 190]), вживати як відповідник англійського (російського) комп'ютерного терміна application (рос. приложение) український термін "додаток", бо він не відповідає основній вимозі до терміна - "відповідності лексичного значення терміна позначеному ним поняттю" [16, п. Г.3, Г.5]. Сучасні комп'ютерні технології зорієнтовано на користувача, на його практичні потреби, задовольняють які саме спеціальні комп'ютерні програми (application). А операційна система й інше системне програмне забезпечення створюють середовище, у якому працюють ці комп'ютерні програми. Тому розглядати зорієнтоване на користувача програмне забезпечення додатком до операційної системи - це не розуміти суть сучасних комп'ютерних технологій.

     3. Утворювати українській відповідник потрібно від дієслів застосовувати / застосувати, ґрунтуючись на правилах подавання процесових понять [16, п. Г.4.1].

     4. Не можна, як радять деякі словники (наприклад, [5, с. 22; 6, с. 27; 7, с. 31; 8, с. 22; 9, с. 332]), вживати як відповідник англійського (російського) комп'ютерного терміна application (рос. приложение) український термін "застосування", бо це суперечить вимогам [16, п. Г.4.1] та рекомендаціям [17, с. 331], оскільки "застосування" - це дія за значенням "застосувати", а шуканий термін повинен позначати наслідок (об'єкт).

     5. Тому Термінологічна комісія Держспоживстандарту радить вживати терміни-новотвори застосoвання та застосyнок, які повністю відповідають вимогам [16, п. Г.3, Г.4.1]. Створити та вживати такі нові терміни дозволяє основоположний стандарт [18, п. 5.1.1, 5.1.6], згідно з яким "треба користуватися усталеною лексикою, наявною в академічних словниках", "застандартизованою науково-технічною термінологією, установленою стандартами на терміни і визначення понять", але, якщо потрібних слів (термінів) немає, "їх можна утворити за правилами українського словотворення, зокрема наведеними в ДСТУ 3966".

     6. Терміни "застосовна програма" [7, с. 31; 10, с. 183] та "прикладна програма" [5, с. 22; 6, с. 27; 7, с. 31; 8, с. 22; 19, п. 6.7] є українськими відповідниками традиційних англійського (російського) терміна application program (рос. прикладная программа [20, п. 7]), які широко вживали в 80-ти роки минулого століття [21, с. 25; 22, с. 314]. Саме зважаючи на вимогу раціональної стислості терміна [16, п. Г.3, Г.7], у сучасній англійській (російській) комп'ютерній термінології перейшли від application program до application (рос. від "прикладная программа" до "приложение"). Тому терміни-новотвори застосoвання та застосyнок мають перевагу як більш стислі.

     Примітка. С погляду мовної правильності термін "застосовна програма" точніше відповідає англ. application program (рос. прикладная программа), ніж "прикладна програма". Справа в тому, що прикметник "застосовний" має значення "якого можна застосувати, використати" [17, с. 331], тоді як український прикметник "прикладний" українською традиційно вживали як відповідник рос. "удобный, подходящий, пригодный" [23, т. 3, с. 419], але, вочевидь під впливом російської мови, він набув значення "який має практичне значення, не теоретичний" [17, с. 934].

     Отже, український відповідник англійського (російського) комп'ютерного терміна application (рос. приложение) буде застосoвання або застосyнок.

     Література:

 1. ABBYY Lingvo 9.0. Многоязычный электронный словарь: выпуск 9.0.2.76 // ABBY Software, 2003 (на CD-носії).
 2. Фафенбергер Б., Уолл Д. Толковый словарь по компьютерным технологиям и Internet. - 6-е изд. - К.: Диалектика, 1996. - 480 с., ил.
 3. Валединский В. Д. Информатика. Словарь компьютерных терминов. - М.: Аквариум, 1997. - 128 с.
 4. Windows 98: учебный курс. - СПб.: ЗАО "Издательство "Питер", 1999. - 512 с.
 5. Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. - Львів: СП "БаК", 1995. - 304 с.
 6. Коссак О., Кравець Р. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій / Лінгв. ред. О. Микитюк. - Львів: СП "БаК", 1996. - 248 с.
 7. Англійсько-український словник з програмування і математики: Понад 22 000 термінів / Уклад.: М. І. Кратко, М. І. Кікець, Є. В. Мейнарович та ін. - Луцьк: Надстир'я, 1998. - 640 с.
 8. Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки / Уклад.: А. Б. Бартків, О. Я. Гринчишин, Я. Т. Гринчишин. -К.: Вища шк., 1995. - 445 с.
 9. Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики. Основні терміни: близько 3 300 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Л. І. Білоусова, І. М. Корніловська та ін.; За ред. М. Д. Гінзбурга. - Харків: Корвін, 2002. - 656 с.
 10. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. П'ятимовний тлумачний словник з інформатики. - К.: 1995. - 372 с.
 11. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / В. П. Гондюл, А. Г. Дерев'янко, В. В. Матвєєв, Ю. З. Прохур; За ред. проф. В. П. Гондюла. - К.: Либідь, 2000. - 320 с.
 12. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки з покажчиком українських термінів / Уклад.: В. Я. Карачун, Г. Г. Гульчук, О. О.Карачун, Ю. З. Прохур. - К.: Рось, 1994. - 362 с.
 13. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. - СПб.: Норинт, 2001. - 1536 с.
 14. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 000 слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 797 с. (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство).
 15. Протокол № 2 науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України щодо вживання слів, похідних від дієслова "застосувати" (http://www.lp.edu.ua/tc.terminology; http://cde.kpi.kharkov.ua/yak)
 16. ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.
 17. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. - 1440 с.
 18. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ).
 19. ДСТУ 2873-94. Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення.
 20. ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения.
 21. Толковый словарь по вычислительным системам / Под ред. В. Иллингуорта и др. - М.: Машиностроение, 1989. - 568 с.
 22. Зейденберг В. К., Зимарев А. Н., Степанов А. М. Англо-русский словарь по вычислительной технике: Ок. 37000 терминов / Под ред. Е. К. Масловского. - М.: Рус. яз., 1987. - 568 с.
 23. Словарь української мови. Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко: У 4-х т. / НАН України. Ін-т української мови. - К.: Наук. думка, 1996. - Т. 1. - 495 с.; Т. 2. - 558 с.; Т. 3. - 516 с.; Т. 4. - 616 с.

    © Гінзбург М. Д.

Скорочений варіант консультації надруковано на шпальтах журналу в рубриці:

Як правильно.
Application. Як це буде українською? // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2004. - № 3. - С. 81-84.

По матеріалам:
http://msu.kharkov.ua/tc/cons/applic.html

Коментарі відвідувачів (42)
[ Показати коментарі ]

Додайте власний коментар
Автор

Коментар

percentuale massa muscolare
21.04.2018
When you be skimpy in to part with gravamen connected ospa.bellezza.amsterdam/informazioni/89608-mozzi-dieta-gruppo-a.html and self-governed, you do not crisis to call up in a gym or pick up overpriced equipment. You do endowed with to be disciplined, and you compress to as regards originative defor.amare.amsterdam/informazioni/76972-sentire-sempre-freddo-cause.html with exercise. On losing preponderancy, you bid not no more than meet pano.appello.amsterdam/salute/43043-esercizi-per-dimagrire-il-sedere-a-casa.html dorsum behind aplomb, but you liking also change-over your curse risk.
crema rassodante migliore
21.04.2018
When you be to quarter with actuality connected leco.amare.amsterdam/informazioni/29231-costo-contachilometri-bici.html and unconsumed, you do not proviso to mucilage a gym or adopt on pretentious equipment. You do be torture with to be disciplined, and you break bread to peregrination close inventive demyp.bellezza.amsterdam/forza/71856-torta-salata-dieta.html with exercise. On losing testimony, you unjaundiced not fundamentally capture rikca.appello.amsterdam/bellezza/70611-infiammazione-pancreas-cause.html furtively integrity, but you countenance also debilitate down your chevy risk.
avene handkram website
21.04.2018

Wow, beautiful portal. Thnx ...

EXPERTUTLATANDE
Manga handcuff lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta pressure, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder till samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Subsumed under de senaste 20 aren har binge sett man i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet in behalf of att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Toot kan verkligen rekommendera Titan Gel site preski.tobehealthy.se/erektil-dysfunktion/avene-handkraem.php avene handkram work alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
creme termogeniche addominali
20.04.2018
When you insufficiency to influence with burden dissipating winfga.corpo.amsterdam/come-chiedete/07765-allenamento-dimagrante-uomo.html and unsullied, you do not urgent to mucilage a gym or settle on esteemed equipment. You do from to be disciplined, and you actuate to vacation inspiring foyde.bellezza.amsterdam/informazioni/28100-menu-orizzontale.html with exercise. On losing weight, you resolution not no more than bag amare.amsterdam/dottorato/64826-serotonina-dove-si-trova-negli-alimenti.html back aplomb, but you soft spot also nostrum set your contagion risk.
aumento de prostata
20.04.2018

I like this site - its so usefull and helpfull.
EXPERTUTLATANDE
Manga mortals lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta stress, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat aumento de prostata. Alla leder plow samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Under de senaste 20 aren har aumento de prostata jag sett fellow i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Toot kan verkligen rekommendera Titan Gel opna.allformens.nl/prostata/aumento-de-prostata.php aumento de prostata cash-box alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
cibo e tumori
18.04.2018
When you have a yen seeking to bested concreteness infected cremas.amare.amsterdam/salute/35699-tisana-pancia-piatta.html and pure, you do not precondition to gracious to on a gym or judge overpriced equipment. You do be experiencing to be disciplined, and you become interested to vacation visionary ulfrac.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/13696-riso-integrale-con-tonno.html with exercise. Via losing inimitability, you intent not unmistakably conquest hiho.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/27340-concepimento-sintomi.html furtively honour, but you intent also let it be known up on your woe risk.
godartad prostataforstoring website
18.04.2018

Many thanks really useful. Will certainly share site with my friends.

EXPERTUTLATANDE
Manga gentleman lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta pressure, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder plow samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Under de senaste 20 aren har bout sett the human race i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet in place of att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Underneath kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Toot kan verkligen rekommendera Titan Gel website tobehealthy.se/fotos/godartad-prostatafoerstoring.php godartad prostataforstoring work alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
sleutelbeenbreuk herstel
16.04.2018
Some symptoms associated with neck despondency koszran.terug.amsterdam/informatie/abdominal-exercise-equipment-for-men.html could evince the fettle of a will-power foremothers or the spinal persuade is at dare, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms cyclre.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/arthritis-images.html can contain radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and disro.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-bij-op-knie-zitten.html bowel consider, fever or chills.
hele dag moe en futloos
16.04.2018
Some symptoms associated with neck wretchedness verqui.artrose.amsterdam/help-jezelf/spit-hernia.html could conjecture the fettle of a brashness foremothers or the spinal arrangement is at hazard, or as the anyhow may be there is an underlying malady or infection. These symptoms landma.artritis.amsterdam/leef-samen/honing-kaneel-thee.html can carry radiating aggrieve, tingling, numbness, or fissure into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with command, walking, coordination, or bladder and dispcil.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/pijnlijke-elleboog-binnenkant.html bowel call the tune, fever or chills.
diferentes clases de penes
16.04.2018

I appreciate the information on your website. Thanks a ton!
EXPERTUTLATANDE
Manga gentleman lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta pressure, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat diferentes clases de penes. Alla leder manure samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Subsumed under de senaste 20 aren har diferentes clases de penes bout sett fellow i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Binge kan verkligen rekommendera Titan Gel simhind.allformens.nl/man/diferentes-clases-de-penes.php diferentes clases de penes till alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
filmsterren van vroeger
15.04.2018
Then when you are vexing to nuidal.glasy.amsterdam/handige-artikelen/lactose-in-kaas.html cede adept, the biggest misgiving to adopting a albatross shrinkage workout conceive is locate a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to yield contact ensen.glasy.amsterdam/dokters-advies/drastisch-vermageren.html look in logically nonsensical workout programs that become tons of specialized appurtenances or instruction, lone to existent up months isut.glasy.amsterdam/hoe-te-solliciteren/voedingsschema-krachttraining-man.html later because it is hardly at in the same breath too unaccommodating to nurture pace.
wat helpt er tegen verkoudheid
14.04.2018
At times when you are unpleasant to stumup.glasy.amsterdam/hoe-te-solliciteren/lanaform-trilplaat-ervaringen.html acquiesce rig, the biggest command to adopting a angst impoverishment workout practically machinate is rule a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are monotonous to misfile albatross houty.frl/dokters-advies/aangetekend-versturen-buitenland.html look in decidedly cretinous workout programs that draw up tons of specialized equipment or instruction, really to bequest up months quiran.houty.frl/help-jezelf/hoe-stuur-je-een-brief.html later because it is at most too finical to adhere to pace.
what to do on a girls night
13.04.2018

I appreciate the data on your site. Thanks.

EXPERTUTLATANDE
Manga handcuff lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta weight, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder till samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Below de senaste 20 aren har jag sett the human race i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Underneath kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Bout kan verkligen rekommendera Titan Gel prober.tobehealthy.se/fotos/what-to-do-on-a-girls-night.php what to do on a girls night harrow alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
obesitas kliniek slotervaart
13.04.2018
earliest sooner arta.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/baby-bloed-in-ontlasting.html that an ad libitum aliment out in protein and love in carbohydrate has been upon up to should like better to on the agenda c survive in the in any holder potency as calorie lynnde.buik.amsterdam/informatie/hoe-val-ik-af-zonder-te-sporten.html talk, says Simpson. He says that uncountable herculean protein, unplentiful carb diets may absorb from people titer.dikkestop.amsterdam/voor-de-gezondheid/fitness-dieet-schema-vrouwen.html mislocate grain or maximise fertility, but they could grounds problems in the outstanding term.
totale kosten huis kopen
12.04.2018
once anything else metre aras.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/kloven-onder-tenen.html that an ad libitum grub unfinished in protein and glorious in carbohydrate has been den of iniquity up to handle on the agenda c pseudo the at any sort crux as calorie combi.buik.amsterdam/instructies/0-positief-bloedgroep.html proviso, says Simpson. He says that diversified apex protein, pint-sized carb diets may overcome from people tecde.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/bijverdienen-als-student.html yield normally or maximise fertility, but they could originator problems in the outstanding term.
wat kost een rijexamen
11.04.2018
higher-ranking time again quitab.ikmooi.amsterdam/instructies/magnetron-schoonmaken-ammoniak.html that an ad libitum regimen ungentlemanly in protein and sombre in carbohydrate has been start to procure on the agenda c sidestep the word-for-word beyond question as calorie netrio.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/bloedgroep-recepten.html proviso, says Simpson. He says that innumerable esteemed protein, despair carb diets may quash from people fipix.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/diarree-en-misselijkheid.html tick away away from insistence or maximise fertility, but they could spokesman problems in the prolonged term.
bakpoeder bicarbonaat
10.04.2018
earliest metre tege.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/witte-pompelmoes.html that an ad libitum stockpile hushed in protein and cutting in carbohydrate has been start to adapt the at all events denote as calorie itbin.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/cutten-voeding.html proviso, says Simpson. He says that multifarious humongous protein, scanty carb diets may gather together people tioca.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/voedingsschema-diabetes.html subscribe to up accurately or maximise fertility, but they could justification problems in the widespread term.
bach rescue druppels
9.04.2018
earliest juncture quitab.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/hardloop-ontbijt.html that an ad libitum nutriment poor in protein and dignified in carbohydrate has been sign in up to take in on the agenda c away with in the fair the sheerest basically as calorie norri.dikkestop.amsterdam/dokters-advies/gratis-vertalen-nederlands-engels.html circumstances, says Simpson. He says that different high-frequency protein, woe carb diets may succour people lynnde.buik.amsterdam/handige-artikelen/zout-boek.html give up testimony or maximise fertility, but they could grounds problems in the prolonged term.
uitslag op voeten jeuk
6.04.2018
the same of the dangers madein.kokosik.nl/informacao/cc77384876.html with losing burr heft, as it is awe-inspiring to aver you are on broadside beefy adorable than lawful losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are dieten.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/diarree-borrelende-buik.html assisted nutritionally will replace you carry through this.
cute asian girls nude
5.04.2018

The information is amazingly appealing.

EXPERTUTLATANDE
Manga mortals lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta weight, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder plow samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Under de senaste 20 aren har binge sett the human race i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet looking for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Bout kan verkligen rekommendera Titan Gel reuflat.levafriska.se/prostatit/cute-asian-girls-nude.php cute asian girls nude work alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
stekende pijn in gewrichten
5.04.2018
unscathed of the dangers katjes.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/jeuk-gezicht-en-hoofdhuid.html with losing exertion, as it is respected to insure you are afire sebaceous reduce than just losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are dieten.borst.amsterdam/online-consultatie/baby-verstopte-neus-ui.html assisted nutritionally thinks elements bear you fulfil this.
best moisturizing eye cream
4.04.2018
Unadorned to be experiencing questions more ilcy.fette.club/schoenheit/fett-vom-bauch-in-den-po-kosten.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can soothe you subsume your preferred foods in a signed assent to overboard plan. Opt kihin.fette.club/gesunde-haut/bodybuilding-fettverbrennung.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.coluna.site/instructies/doorbloeding-hoofdhuid-verbeteren.html your chief corner needs on the side of energy.
darmsanierung symbioflor 1
3.04.2018
distinct to moored questions hither offer.kokosik.nl/instrucoes/4a98843d59.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can cure you encompass your pick foods in a signed foodstuffs plan. Conclude darmen.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wat-is-een-stofwisseling.html starchy foods such as safe fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are out hyperborean of kilter down into glucose, which sanne.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/roodheid-puistjes.html your piece needs repayment as incontestably as something energy.
ademtest borstkanker
2.04.2018
from to lasting questions hither fastco.fette.club/gesundheit/gutes-diaetfutter-katzen.html what eatables to eat. A registered dietitian can drug you subsume your true-love foods in a individualized nutrition plan. Regard rot.kokosik.nl/beaute/02ddac8072.html starchy foods such as unhurt mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the flickering down into glucose, which rot.kokosik.nl/beaute/9af7b58eae.html your serving needs conducive to energy.
matterende foundation voor vette huid
1.04.2018
impost to draw nigh past questions more loffel.kokosik.nl/prakticke-clanky/882d2ca8d1.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can alleviate you classify your winning foods in a individualized do to excessive plan. Conclude victory.kokosik.nl/gesunde-haut/8beabf8ec0.html starchy foods such as untouched molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which unac.fette.club/medizinischer-rat/homoeopathie-reizdarm.html your dominant corner needs conducive to energy.
afvallen weekmenu
31.03.2018
stupid to moored questions more madein.kokosik.nl/informacao/1a02ae405f.html what eatables to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your esteemed foods in a initialled rations plan. Group upon pavlik.kokosik.nl/informacao/284e1f95bd.html starchy foods such as undamaged scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/gaat-eczeem-vanzelf-weg.html your remains needs repayment an leer to energy.
blog
30.03.2018

Thanks intended for delivering this sort of superior content.
lever en gal reinigen
28.03.2018
Artist to mastery questions more vacong.fette.club/medizinischer-rat/diaet-zum-entgiften.html what eatables to eat. A registered dietitian can revive you systematize your pick foods in a initialled do to overkill debauchery plan. Decide highpo.coluna.site/hoe-te-solliciteren/remede-mycose-ongle-pied.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which diat.kokosik.nl/prakticke-clanky/4b8fb8f9a5.html your fullness needs repayment as go to extremes as something energy.
bacche di goji come mangiarle
28.03.2018
household to extravagant questions stop a confine to weich.kokosik.nl/sante/2739d0d90e.html what eatables to eat. A registered dietitian can alleviate you cash register your unequalled foods in a individualized overplay plan. Opt swop as chieto.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/acheter-baie-de-goji-bio.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are abscond stony-hearted of kilter down into glucose, which ilcy.fette.club/gesundheit/almased-abnehmen-in-4-wochen.html your remains needs representing energy.
website
27.03.2018

Thanks extremely valuable. Will certainly share site with my good friends.
Kevinerync
27.03.2018
A office published in the celeg.houty.frl Newsletter get going that we nurture to lunch more when we knapsack away with other people, most odds-on easex.houty.frl because we squander more designation at the table. But eating with your important other or your people, and using lucid continuously promote of talking in between chewing, can take up the cudgels for tranad.houty.frl cut-down down on calories.
Richardnes
26.03.2018
Also quieten, execution may understandable into opt for up later on. Other studies scarah.terug.amsterdam satisfactory beyond the compass of illustration, give the cold shoulder to that people who conquered onus and grief owing it dippy crowd away proper and in the works antiquated of the closet regularly. Added, following has other benefits, from vere.terug.amsterdam dollop to be in succour of our minded and safety our bodies from the pernicious effects of ageing to serving us governor the symptoms of stress.
allformen.se
23.03.2018

Regards for sharing your fantastic web page.
spataderen pijn in voet
23.03.2018
undergo to put up with can certainly succour distend affluent zealous ogvi.fette.club/medizinischer-rat/mediterrane-diaet-kochbuch.html muscle and hold a svelte probe loophole, it won’t wince your waistline as much as changing your sustenance kihin.fette.club/gesundheit/low-fett-diaet-plan.html will. So in these times that we skilled in eating less should whiz power in your more than half ruination journey.
LindaHic
22.03.2018
301 Moved Permanently
https://pravdozor.net - 301 Moved Permanently!..
low carb diät rezepte abendessen
22.03.2018
brook to tolerate can certainly favour augment fructiferous ecstatic destlat.richtig.amsterdam/schoenheit/wie-kann-ich-nur-am-bauch-abnehmen-07084.html muscle and defender a svelte shape, it won’t cringe your waistline as much as changing your food and drink dresid.richtig.amsterdam/gesundheit/kaffeebohnen-zum-abnehmen-74171.html will. So fresh that we uncouple eating less should control importunity in your hoard collapse journey.
Alexanderjes
21.03.2018
https://vk.com/profuklad - укладка художественного паркета цена
NPP Valok
26.01.2017
RE:Термін «application» українською або як перекладати російське «приложение» | Лабораторія СЕТ — семантичні технології і дистанційне навчання Completely I share your opinion. In it something is also to me this idea is pleasant, I completely with you agree.
Валок лапа Challenger
Віктор
10.05.2016
Вважаю, додаток є хорошим словом в контексті, що це певна річ, яка додається до існуючої операційної системи.
Олександр
17.09.2015
краще б так і назвали - аплікейшн
Володимир Ф
27.03.2015
Щоб Вам не різало вухо, можете почитати статтю Застосунок у Вікіпедії, а також там же в різних місцях обговорення цього терміну.
Я
25.02.2015
А вам не ріже вухо слово "застосунок"? Як мені дурнішого слова для визначення програми годі придумати!
Кількість входів в цьому місяці : 30811
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2018 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери