Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Статті інших авторів | Наукові статті з проблем побудови навчальних систем

Наукові статті з проблем побудови навчальних систем

Наукові статті про проблеми побудови навчальних систем

Розглянуто основні дидактичні принципи дистанційної та традиційної форм навчання. За цими принципами виведено основні функціональні модулі сучасних систем управління дистанційним навчанням.
Кількість входів в цьому місяці : 2505
У статті запропоновані методологічні підходи вирішення завдання нечіткої багатокритеріальної оптимізації у виборі раціональної моделі подання знань інтелектуальних навчальних систем в процесі їхнього проектування.
Кількість входів в цьому місяці : 1963
В роботі запропоновано модель інтегрованої динамічної адаптивної інформаційної системи, віртуальний університет, що побудована на ефектах самоорганізації.
Кількість входів в цьому місяці : 1945
Описано підхід до розбудови можливостей існуючих та створення нового покоління веб-базованих дидактичних та інформаційних систем через використання спеціалізованої алгоритмічної мови з онлайн інтерпретатором та підтримкою фунцій моделювання динамічних об'єктів, зокрема в галузі дистанційної освіти.
Кількість входів в цьому місяці : 1926
У статті розглядаються основні напрями та методи використання інформаційних технологій при застосуванні інтерактивних методів навчання, а також чинники, що роблять доцільним застосування цих технологій.
Кількість входів в цьому місяці : 2101
У статті розглядається комп’ютерне навчання як один з засобів впровадження особистістно-орієнтованих розвиваючих технологій у вищих навчальних закладах. Аналізуються проблеми, які виникають при подані інформації засобами сучасних комп’ютерних технологій навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2230
В процесі створення та експлуатації комп’ютерних навчальних систем виявляються проблемні питання, які потребують вирішення. Проводиться аналіз існуючих навчальних систем та їх застосування в навчальних закладах.
Кількість входів в цьому місяці : 1983
Розглянуті особливості побудови та програмної реалізації інтелектуальної системи контролю знань на базі понятійно-тезисної моделі. Запропонована ідея втілена у програмному продукті і знаходиться на стадії подальшого дослідження і розвитку.
Кількість входів в цьому місяці : 1854
Проаналізовано репрезентативні приклади сучасних навчальних середовищ, у них виділено риси відкритих та замкнених систем. Обґрунтовано необхідність переходу до відкрито-замкнених систем (Open-Close Systems) та подано характеристику останніх. У першому наближені окреслено універсум сутностей даної галузі з його прагматико обумовленою типізацією.
Кількість входів в цьому місяці : 2079
У статті розглянуто питання вдосконалення систем навчання відповідно до технічних можливостей апаратної частини систем автоматизованого навчання з можливостями алгоритмічного забезпечення.
Кількість входів в цьому місяці : 2142
Процес інформатизації стає закономірним та об’єктивним процесом у системі освіти. Саме завдяки цьому процесу стала можливою нова форма навчання — дистанційна освіта, яка втілює в собі найкращі особливості традиційних форм навчання — очної, заочної, екстернатної, добре з ними інтегрується.
Кількість входів в цьому місяці : 2049
У статті описано інтелектуальний механізм побудови індивідуальної навчальної траєкторії в адаптивних системах дистанційного навчання та контролю знань, який базується на моделі, в основі якої лежать елементи теорії графів та квантування знань.
Кількість входів в цьому місяці : 2271
У статті описано технологію побудови індивідуальної адаптивної траєкторії навчання на базі методу різнорівневого алгоритмічного квантування знань. Запропонована технологія дає можливість сформувати індивідуальну структуру навчального матеріалу, що дозволяє реалізувати значні можливості адаптації до початкового рівня знань і інших характеристик тих, хто навчається.
Кількість входів в цьому місяці : 2078
У статті розглянуто створення моделей індивідуального сценарію навчання для кожного студента в залежності від його індивідуальних характеристик з використанням мереж Петрі.
Кількість входів в цьому місяці : 2153
Ускладнення та поява нових об’єктів і технологій будівництва, скорочення термінів їх проектування, підвищення якості проектних рішень, поява нових (САПР) та велика кількість САПР, що розвиваються, потребують постійного підвищення кваліфікації архітекторів, інженерів-конструкторів, інженерів-проектувальників та інших спеціалістів, які займаються проектуванням у будівельній галузі.
Кількість входів в цьому місяці : 2125
Розглянуто особливості застосування методу діакоптики та об ’ єктно-орієнтованого підходу під час створення навчальних систем. Розроблена структура та описана реалізація основних компонент навчальної системи для вивчення застосування базових числових методів в інформаційних технологіях.
Кількість входів в цьому місяці : 1926
Показано, что использование искусственных нейронных сетей для построения обучающих систем позволяет не только реализовать индивидуальный план обучения студента на основе тестового контроля, но и учитывать его личные качества и характеристики.
Кількість входів в цьому місяці : 2004
У статті проаналізовано нові інформаційні технології навчання, як засіб активізації навчально­ пізнавальної діяльності, що створює прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях системи освіти.
Кількість входів в цьому місяці : 2183
Парадигма сучасного розвитку освіти в Україні базується на практичному впровадженні дистанційного навчання, оскільки безперервність освіти стає важливим фактором конкурентоспроможності фахівця на ринку праці.
Кількість входів в цьому місяці : 1737
Кількість входів в цьому місяці : 2656
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери